آرشیف

2018-10-21

سلیمان کبیر نوری

باید یکی شویم

باید یکی شویم
دریک صف فشرده و چون کوه استوار
برضد اجنبیان جهانخوار نابکار
برجانیان قرن، درس دگر دهیم
درسنگر نبرد
با طرح رهگشا
از بند بردگی
خود را رها کنیم
درهر کرانه دام و قفس زیر پا کنیم
باید طلسم شوم سیاهی بهم زنیم
دشمن فنا کنیم
باید یکی شویم
راهی بسوی جاده ی آینده واکنیم
این نسل را به باور دنیای حریت
در راه پیچ پیچ و
شیب و فراز آشنا کنیم
باید یکی شویم
گر موج موج و قطره قطره بهم اتکا کنیم
پیروز می شویم
هریک شهید ما
خورشید میشود
خفاش های کور جادوی انگریزیان شوم
واهریمنان قرن
نومید میشود
نابود میشود!
 

20 اکتوبر 2018
  سلیمان کبیر نوری