آرشیف

2015-1-24

محمد رفیع موج

باکتری کلامودیا تــــــراکومتیز

Trachoma

عبارت از التهاب مشخص منضمی قرنی بوده که اکثرا ً دوطرفه ،ساری و عامل آن یک ارگانیزم  میباشد. لغت تراخم به معنی درشت بوده که درین مرض منضمهChlamydia Trachomatis بنام
درشت میگردد.
تراخم یک مرضی است که شناخت آن در سیاره ما سابقه تاریخی دارد.این مرض درچین و مصر قدیم شناخته شده و تداوی آن سلفات مس درحدود سال 400 توسط هیپوکرات میشده است.
این مرض درابتدا از شرق میانه به اروپا توسط جنگ های صلیبی در امریکا توسط سیاحان و به اسیا توسط امپراطوران اسلام انتقال شده بود.
 برای تداوی ورسیدهگی به پرابلم تراخم تاسیس شده بود. Moorefield درانگلستان شفاخانه بنام
تخمین سال1980 چنین است که تقریبا ً یک ششم مردم دنیا به این مرض مصاب است و بدین اساس دوملیون فرد دراثر این بیماری نابیناشده است.
تراخم یگانه مرضی است که سبب مهم نابیناهی را در دنیا تشکیل مدهد.
این مرض یک پرابلم اقتصادی اجتماعی بوده در همان نقاط جهان یافت میشود که استندرد حیات و سویه اقتصادی پاهین بوده سوتغذی ، جهل ،کثافات، بیسوادی ،تفنگ … در زندگی شان حاکم باشد.
تراخم یک مهمان ناخوانده شده کلاس پاهین بشریت است.
سرایت:
تراخم یک مرض ساری بوده که بشترین شیوع را دربین اطفال مکتب دارد، زیرا درهمین سن وسال است که اطفال با هم بازی نموده و به تماس نزدیک هم میآیند.
توسط دست های آلوده تراخم به چشم انتقال وباعث مرض میگردد. درمحیط خانه روی پاک مشترک عامل مطلوب برای سرایت مرض از یک طفل به اطفال دیگر است.مگس ناقل عمده مرض است.
در افغانستان مخصوصا ً در شهر باستانی هرات ، خاکباد های موسمی ، شیوع تراخم را دربین مردم این سرزمین زیاد ساخته است.
تراخم را چگونه بشناسیم:
این مرض معمولا ً اعراض خفیف داردحتی در موارد پیشرفته مریض از یک اشک ریزی خفیف  ( ترس ازروشنائی) شاکی است .درصورتیکه انتان Photophobia توام با افرازات و یا کمی
ثانوی مداخله نماید این افرازات چرکی میشود.
این شکایات در نزد مریضان سوتغذی و کسانی که مژه های شان دور خورده است شدید تر است.
علایم (چیزهای که ما به چشم میبینیم) رگ های خونی درمنضمه پنهان میگردد،سرخی چشم، افتادگی پلک ایجاد رگ های اضافی بروی قرنیه چشم، ایجاد ندبه وغیره.
اگراین مرض تداوی نشود:
باعث اختلاطات جدی شامل :
 دورخوردن پلک به طرف ) Entropion(دورخوردن مژه ها بطرف داخل چشم)  Trachiasis
داخل که هردوعارضه فوق باعث تولید ندبه ، سوراخی وبلاخره نابینائی چشم میگردند.
خشکی چشم، چسپیدن پلک ها ، قرعات در چشم وغیره میگردد.
وقایه وتداوی:
شامل :
1 مهیا نمودن آب پاک برای مردم .
2 محونمودن مگس ها
3 استعمال آب وصابون درحیات روزمره.
4 صحت عامه خوب
5 بلند بردن سطح علمی مردم
6 مبارزه علیه جهل وبیسوادی
7 جایگزینی تفنگ با قلم
تداوی با یک متخصص مشوره گردد.