آرشیف

2020-4-20

رفعت حسینی

بانگِ شکستن

 
وآخریک روزبود
بانگِ شکستن ازگلوی انفجارمی آمد
غمــم غریو ترا
               ریش ریش
                       هم بشنید.
 
*
 
و آن گاهان
هزار کفترپرخونِ بال شکسته
به چشم من بارید.
 
*
 
بروی دهکدهٔ ذهنم
شبی سیاه
ودرآویختن بحقیقت رویید.
 
*
 
قوم ولقب
       به سرزمین بادکوچید.
 
شتوتگارت،
آلمان
۲۰۱۹