آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

بام وطن

بـاز در بـام وطـن ناله   طنیــــــن مـــی بیــــــــنم
دشمنـــان وطنـــــم را بکمیــــــــن مــــــی بیـــــنم
 
ظـاهــــراٌ جامه ی از جنــــس  رفــا قت دارنـــــــد
زیـرِ پــوستیـــن همه را نفـرت وکیـن مـــی بیـــنم
 
لاف یاری  و  مـد د گــرچه به  ظا هر گــو ینــــد
لیــک باطن  همه  را ضـد مُبیـــن مـــــی بیــــــنم
 
تـــــو مپنـــدار که این بلهــــــــوسـی در سخن است
این یقینیـست که  با چشـم یقیــــــن مــــــی بیـــــــنم
 
خـواب خـرگـوشی ما خـواب گـرانیـست دریـــــــغ
غفلت فـــکــردراین عـرصه گَــــــزین مـی بیــنــم
 
عنــد لیبـــا همـــه الفاظ تــــو دردست  و فــــغـــان
آه از بـی خبــــران که  رهیـــن مـــــــی بیــــــنم

سید محمد نبی عندلیب مقیم ایران
تاریخ:19/9/1390