آرشیف

2017-8-29

محمد دین محبت انوری

بال بازسازی

برنامه همبستگی ملی که یک برنامه سراسری ملی دولت است کارعملی این برنامه درولایت غور در ماه دسمبرسال 2003 آغاز ودرماه مارچ 2017 ختم گردید.برنامه همبستگی ملی تحت شعار ( بامردم، توسط مردم، برای مردم) تطبیق گردید.
دربخش انکشافی( بازسازی ونو سازی) این برنامه از جمله برنامه های مردمی پرطرفداروموثر وزارت احیآ وانکشاف دهات است که درسراسر افغانستان تطبیق گردید.
ازشروع این برنامه تاختم آن درولایت غور به تعداد(1475) قریه تحت پوشش قرارگرفته ودرمرحله اول به تعداد(861) شورا تحت پوشش بوده وبه تعداد (1994) پروژه ازطریق شوراهای انکشافی تطبیق گردید ودرمرحله دوم یا وجوه مجدد در سه ولسوالی به تعداد (418 ) قریه تحت پوشش قرارگرفت وبه تعداد (617) پروژه تطبیق شد.درمرحله نیو رول اوت (قریه های باقیمانده که تاهنوز تحت پوشش برنامه قرارنگرفته بود) شناسای ،سروی وانتخاب گردید که به تعداد (614) قریه بوده وبه تعداد (1102) پروژه تکمیل شده است.درمرحله وجوه حفظ ومراقبت که یک برنامه کوتاه مدت جهت ایجاد شغل بود به تعداد (368) قریه تحت پوشش قرار گرفته وبه تعداد (456) پروژه به همکاری مردم که بودجه باید 30% سهم مواد ووسایل و70% مزد کارگرباشد مورد اجرا قرار گرفت.
ودرمجموع درتمام مراحل برنامه همبستگی ملی به تعداد (375848)فامیل از مزایای پروژه ها درچند مرحله برنامه مستفید شده اند وبه تعداد (4169) پروژه در سطح لایت غوردرتمام مراحل برنامه همبستگی ملی تطبیق گردیده وبه بهره برداری سپرده شده است که این پروژه ها شامل سرک های درجه سوم، پل های موتر رو، پل های پیاده رو، پلچک ها،شبکه های آبرسانی صحی،شبکه های آب یاری زراعتی، تحکمیم کاری چشمه ها،برق های کوچک آبی، چاهای آب آشامیدنی، ذخیره های آب زراعتی، پاک کاری کاریز، معبرسطحی،بند های آب گردان، تشناب ها، مکاتب، صالون فرهنگی، ترازها، کورس های قالین بافی ، کورس های سواد آموزی،کورس های خیاطی، کورسهای خامک دوزی وگل دوزی، جنراتور دیزلی، آسیاب دیزلی، دیوارهای استنادی ومحافظوی، سولربرای برق، شبکه های آبرسانی سولرپمپ، پاک کاری کانال ها وجوی ها.ترمیم سرک ها،ذخیره های آب، بند های آبگردان، شبکه های آبرسانی،پلچک ها، چاهای آب، برق های کوجک آبی وغیره پروژه هایکه به ترمیم نیاز بوده میباشد این پروژه ها درتمام قریه جات ولایت غور به چشم میخورد ودر دورترین دهکده ها نشانه های از انکشاف وجود دارد.گرچه این انکشاف کوچک است ولی تاثیرات بزرگ دارد.برنامه همبستگی ملی  تنها یک برنامه انکشافی نبوده بلکه درتمام ابعاد زندگی مردم روستاها تاثیرات خوب وبجا ماندنی داشته است.

ازطریق این برنامه برای مردم واعضای شوراها آموزش های ذیل داده شده است:

 • بسیج سازی اجتماع و مهارتهای اساسی تشویق قریه
 • آموزش هیاُت اداری شورای انکشافی قریه
 • مسیردهی جندر یا جنسیت
 • مدیریت مالی
 • مدیریت تهیه و تدارک
 • مدیریت مراحل اساسی پروژه
 • نظارت مشترک اجتماعی قریه
 • تفتیش اجتماعی
 • مصوونیت های محیطی و اجتماعی
 • مدیریت حل و فصل منازعات
 • مدیریت حوادث یاکاهش خطرات
 • ارتباطات با شوراهای همجوار ارگانهای دولتی وغیردولتی

برنامه همبستگی ملی درتمام بخش های زندگی مردم مفید وارزنده بوده همچنان برای مردمان قریه چگونگی مصرف بودجه مدیریت آن وشفافیت وحسابدهی،پروژه سازی وبرآورد آن وهمچنان خریداری وسایل ومواد پروژه نرخ گیری مشارکت مرد وزن در تصمیم گیری ها وکار پروژه ها وحق مالکیت زمین واخذ سند زمین برای پروژه وطی مراحل نمودن درخواست ها وپیشنهادات به مراجعه دولتی وموسسات را یاد داده اند. مردم حالا توانای آنرا پیداکرده اند که خودشان منابع مالی را بشکل درست به مصرف برسانند وهمچنان درحل منازعات ومشکلات اجتماعی شوراها نقش اساسی را داشته است باشنده های قریه بیشتر مسایل وامورات  خودرا از طریق شوراها حل وفصل میکنند برعلاوه از پروژه های برنامه وموسسات دیگر مسایل اجتماعی واقتصادی بین قریه را از طریق شوراها انحام میدهند طور مثال برای گرفتن چوپان، ملامسجد،جوی کاری حشر، حل مشکلات زمین،قتل، ازدواج ها ومسایل حقوقی دیگر را با همکاری شورا واعضای آن حل وفصل مینمایند. در حقیقت شورا نقش یک حکومت کوچک را درقریه بازی میکند واین حکومت کوچک دراکثر موارد اجرات وتصامیم بهتراز حکومت بزرگ داشته است ودر انجام تمام امورات بشکل رسمی عمل کرده واسناد ومدارک را در جلسات خود ثبت نموده که مورد قبول تمام باشنده ها میباشد. برنامه همبستگی ملی ظرفیت شوراهارا به این گونه بالا برده است که درطول تاریخ کشورهیچ نهادی مانند شوراها به این اندازه قادر به رهبری مردم ومدیریت مشکلات ومسایل زندگی مردم نبوده است.برنامه همبستگی ملی بیشتراز هربرنامه دیگر بامردم همکار،غمخوار ونزدیک بوده ودرحل مشکلات ونیازمندی های مردم نقش موثر واساسی را بدوش داشته است.
در هرگوشه ازین ولایت اگر به قریه ها بروید نشانه های از بازسازی ونو سازی ازطریق برنامه دیده میشود ومردم بخوبی به موجودیت شوراها اعتماد داشته وشوراهارا منحیث یک اداره منظم ورهبری کننده در قریه میشناسند.
برخی از شوراها درجریان تطبیق برنامه از خود ابتکارات خوب در بازسازی قریه نشان داده اند پروژه های با ارزش وباپول زیاد از کمک خودی مردم آباد کرده اند ودرحل منازعات وخصومت های قومی تصامیم بزرگ گرفته وآنرا حل کرده اند که حتی از توان اداره محلی نبوده است.شوراها در کاهش خشونت های خانواده گی نقش مهم داشته ودرموارد متعدد از خشونت های خانواده گی جلوگیری کرده است.شوراها در حل مشکلات ومنازعات با شوراهای همجوار همکاری نموده ودر اکثرمسایل که از قدرت قریه نبوده میانجی گری کرده وبدون کدام امتیاز در حل مشکلات ومنازعات قریه همجوار خود اشتراک داشته وبا تفاهم با شورا ومردم محل به راهی حل اساسی رسیده اند.
ایجاد شوراها در تامین امنیت قریه ها خیلی موثر بوده ومردم خودشان امنیت کارمندان را گرفته وحتی در محلات که تحت نفوذ مخالفین دولت بوده شوراها ایجاد شده وپروژها بشکل درست تطبیق گردیده است وارتباط بین مردم ودولت ازطریق شوراها به میان آمده است.ومردم همکاری خودرا بخاطر تطبیق برنامه در آن محلات نشان داده اند.
حالا که برنامه همبستگی ملی ختم گردیده است ولی بال بازسازی هنوز ازسردهکده برداشته نشده واین بال انکشافی بعدازین ازطریق برنامه ملی میثاق شهروندی بالای قریه جاات سایه خواهد افگند وروند انکشافی ادامه خواهد داشت البته باید گفت که برنامه میثاق شهروندی وسیع تراز برنامه قبلی تطبیق خواهد شد که درمرحله اول سه ولسوالی در ولایت غور تحت پوشش است که عبارت از ولسوالی های تولک، شهرک ولعل وسرجنگل میباشد که به تعداد( 496) قریه زیر پوشش برنامه میثاق شهروندی درطی سه سال قرار میگیرد البته این برنامه برای مدت ده سال تطبیق میشود وبا شعار(اشتراک مردم، انتخاب مردم، اقدام مردم) پیش برده میشود درین برنامه اداره ارگانهای محلی وزارت های صحت، زراعت،معارف شاروالی ها مستقیم اشتراک دارند وپروژه ها ازطریق شوراها وکلسترهای انتخاب وتطبیق میشود سیستم نظارت بهتربوده ومردم درهمه عرصه های انکشافی با ایجاد کمیته ها نظارت میکنند. به امید تطبیق موفقانه برنامه ملی میثاق شهروندی وتغیر چشم گیردربهبود زندگی مردم ما.

شهر فیروزکوه
سنبله 1396