آرشیف

2014-11-6

محمد اسحاق ثنا

باقیست

 

سحر نشد شب غم بار همچنان باقیست 

فغان به کوچه و بازار همچنان باقیست 
 

ز روز حادثه و از نشان تیر و تفنگ 

به کنج گوشه ای دیوار همچنان باقیست 
 

سخن ز عدل و عدالت زند قاضی شهر 

ببین که قدرت سالار همچنان باقیست 
 

سفر به پیش و خطر در کمین و راه دراز 

و لیک منزل بسیار همچنان باقیست 
 

به یک دو حرف حدیث وطن نمیشود پایان 

نه گفته زگفتار همچنان باقیست 
 

ندای صلح بلند است و قطع جنگ و جدل 

صدای راکت و رگبار همچنان باقیست 
 

ثنا به فتنه صیاد اعتبار کجاست 

ستم به صید گرفتار همچنان باقیست 
 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

پنجشنبه ۰۶/۱۱/۲۱۰۴