آرشیف

2022-11-21

محمد اسحاق ثنا

 باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست

زظلم کشته زیاد است و بی کفن باقیست
به سوی کوی محبت که‌ میروی به سفر 
بره به هوش گذر کن که رهزن باقیست
به تار پود وجودم به رگ رگ جانم 
که مهر مملکت و ملت کهن باقیست
تو نیکخواه کسان باش و دل به دست آور 
به گوش جانم از استاد این سخن باقیست
غم است ز شش جهتم حمله می‌کند هر روز 
که سال ها شده این‌ غم چو بار تن باقیست
به ملک غیر به  غربت نشستن است مشکل 
ولی هنوز چی توان جنگ و ماه و من باقیست 
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا