آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

باغ وسبزه بهشت یزدان است

سبزه های خدای رحمن است
که حیــات را بقـــا وســـامان است

آن خدااست که آفــــــرید گیاه
چون صفاتش رحیم ورحــمن است

هرگیاهی که از زمین رویـــــــد
نعمـت ذالجلال غـــــــفران اســـت

نــــــزد من برگی از گیاه سبز
بهـــــــتر از خاتــــم سلیمان است

آنچه که برگی یک گیاه سازد
به یــقیـن دان ثبــوت منــان  است

رنگ سبزگیـــاه زدیـــــد مــــن
خـــوبتراز بهــــشت عدنـــان است

خاک را مـــــانع از وزش بــــاد
آب دربـــطن خـاک جــریـــان است

لــذت حـاصل هــــوا ز گیـــــاه
مـــژدۀ شـادی از گـــلستان است

چشمه ساران زجهد او بصدا
دایــــم ازآب خود نـــــواخـان است

این گیاه است که میکند این کار
چونکه  تابع به ذات سبحان است

هـــرچـه او میـــکند ومـیسازد
واقـــعا بــررفـاه  انســان  اســــت

فیض هااســت دروجـــــــود او
که به توضیح کی به پـــایان است؟

هــــرکه برپا کند ستیزه به او
فقر وقحطی ازآن نمایـــان اســـت

هــــرکجائی گیاه شــــده نابود
خاک بیچاره لـــــوچ وعــریان است

نبود آب وخــــور نه پـــــاک هوا
زانکه بنیـــــاد سبزه ویــران اسـت

نیست دیگر سراغی از هستی
چونکه جســــم حیات بیجان است

پــــــــس بکوشید ای عزیزانم
تاشمارا تـــــوان بفـــــرمان  اسـت

که بســـــــــازید خاک رازنـــده
ازگیـــــاهان که لایق وشــان است

خوبی ها وصفات سبــــزی ها
پیشــــروی شما نــمایـــان اســت

بگـذرید از نفاق وهم ازجنـــگ
غرس! باغی که خواست وارمان است

ای جوانان ! بحد همــت خـــود
سعی ورزیــد تا که امــــکان است

اندرین راه با نشاط وشــــــعف
کار ســــازنــده از جوانـــان ا ست

حـــــــکم قرآن بما شده واضح
باغ وسبزه بهشت یـــــــزدان است

 

خواننده گان عزیز ! باید پیش از همه به استماع شما  برسانم که من هیچگاه شاعر نیستم وبه فن شعر گوئی بلدیت ندارم. ازبهار امسال که شهر دار چغچران حدود 2000 اصله نهال دست نشانده اینجانب را که براساس توافق رسمی بین موسسۀ CRS وشهرداری چغچران غرس گردیده بودند، ازبیخ وبنیاد برکند، حواس ودرک مرا بسیار خدشه دارگردانید. ازآن به بعد خودرا قطعا راحت احساس نمیکنم و بیاد این درختان جوان همیش قلب وروانم درطپش ا ست . نمیتوانم جز زاری وناله بدرگاه خدا ، کاردیگری بکنم. شبی غرق درفکر اینها بودم ، ناگهان بخاطرم گشت که اینهاراخالق بی نیاز  به فایدۀ ما آفریده است تا ازطریق آنها زندگی نمائیم. بهمین خواطر بیت های که درشعر بالا درذهنم  آمد درهمان لحظه بروی کاغذ نوشتم واینک برای مطالعه آنرا فرستادم. امید است با این بیت های بی ربط وناموزون بنده بسیار ریشخند نکنید ومرا به باد مسخره گی دراصطلاح نگیرید. چونکه شهردار که چنین کرد، کافی خواهد بود.

 

محمود بی پروا
چغچران، 3 جولای  2011  برابربا 12 سرطان 1390.