آرشیف

2014-12-26

رسول پویان

باغـچـــۀ خاطرات

 

دلم را آنجا کاشتم؛
                 در باغ رویاها؛
در باغچۀ خاطرات؛
                 درگلوگاه توفان؛
در صدای بمب-
                 و آتش گلوله؛
نمی دانم!
شاید:
روزی سبز خواهد شد،
در حافظۀ تاریخ.
 
28/5/1390