آرشیف

2019-7-17

رفعت حسینی

باسوادانِ !! ابله

درسال ۲۰۱۶ درلندن سمیناری بنام «سمینارشاه حبیب الله کلکانی» ازسوی تاجکان افغانستان ،که چندسالیست درانگلستان پناهنده هستند،برگزارشد .

 

وآن ، مایهء آزرم برای آگاهان افغانستان بود.

 

سبب برگزاری اش، بزرگداشت از شخصیت ناراستین و قیاسی ووهمی وخیالی ازحبیب الله بچهءسقوبود.

 

لینک زیرین را بکشایید و آن نشست رابنگرید وهم بشنوید تا بدانید که جفنگ وابتذال چی میباشد وابلهان باسواد کِی ها هستد: .

 

https://www.youtube.com/watch?v=PmOS2aCE1BM

 

.

 

دردانگیزآنست که درین سمینارتعدادی ازباسوادانِ [[ تاجک ]] افغانستان ، بیانیه دهنده ها، درپیرامون« اندیشه»های کارساز!!وزندگی بخشای !!بچه سقو برای رفاه زندگی باشندگان افغانستان وبرای بانوان بینوای این سرزمین وهم برای آموزش وپرورش کودکان ،هیچ چیزی نگفتند.هیچ!

 

ویکی ازین باسوادان ِ!فرهیخته!، حتا، پنداشتهای امان الله« کافر!!»وبچه سقو[خادم دین رسول الله ]را،نیز، بررسی وحلاجی ننمود وآن سمیناررا،برای تبلیغ! بسودِ تاجکان، باصطلاحعلمی!!! اعلام نموده بودند.

 

ویکی ازبیانیه دهنده ها در پوهنتون کابل آموزگار، نیز،بود!

 

سخنرانی هادرین کنفرانس، درپیرامون شخصیت وحیثیت رهزنی بود که دربرابرامان الله شورش نمود. بچه سقو،پیش ازینکه با روحانیون ،همانند مجددی های کهنگی باور وملاهای مزدوروچاکر، همدست وهمگام گردد، شایستگی یک« انسان» آبرومندوباشرف اجتماع رادارانبود وازموازین وارزش های اجتماعی خبری نداشت.

 

اونمی دانست که « مبارزه سیاسی » چی می باشد .درخواب هم ندیده بود.

 

بچهء سقوچپاولگرورهزن ودزدِ سرگردنه بود. تلاش بران بود که اورا با نیرنگ وخدعهء روحانیون وبویژه خانواده مجددی، [ امیرالمؤمنین] حبیب الله کلکانی بسازند.

 

بچه سقوبی فرهنگِ نامتمدن ،هرگز،درراه پندارهای مفید برای همسایه وهمکوچه وهمشهری وهم میهن گام نگذارده بود.

 

درنخستین بیانیه خود بچه سقوگفت:

 

< مه بادازی ( من بعدازین) پیسه بیت الماله به تامیر(تعمیر)ومتب(مکتب) خرچ نخات کدم بلکه همشه (همه اش را) بعسکرخودمیتم که چای وقند وپلو بخورن وبه ملا ها میتم که عبادت کنن…>.

 

خِردمندی آموختانده است که بایستی پرسید:

 

آیا

 

۱. ایجاد تپه یی بنام تپهءاستادشهید وتشنابی برین تپه بالوحه یی بران بنام <تشناب استادشهید> وفساداستادشهید!وخریدن جایدادهای چند ملیون دالری درانگلستان

 

۲. بنیاداحمدشاه مسعودوساختمانی چندین ملیونی برقبروی

 

۳.شورای نظاروچپاول های اعضایش

 

۴. فسادهای عطا واسمعیل وقانونی

 

۵.ساختمانی مجلل چندین ملیاردی برقبرقسیم فهیم

 

۶.برگزاری سمینار بچه سقو درلندن

 

بهای اینها رادارد:

 

ایجادآموزشگاهادرکشور دردهه های سی وچهل خورشیدی درافغانستان

 

قانون اساسی سال ۱۳۴۲خورشیدی

 

روی لچی بانوان درهمان دهه

 

آوردن سیستم جمهوری درافغانستان ،درسال ۱۳۵۲ ؟…