آرشیف

2015-9-9

ف. بری

باز هم حیله و تفتین

بکردنــد اجتمـــاع ســــران جهاد
دهنــــد تا فتنــه ای درکار ارشاد

به پـــا شد دو گــروه با هم مقابل
فریبنـــد بـــاز مردم را به باطل

دفــــاع مملکــــــت را نام کردند
لب نــوش دیگر در جان کردند

همین ها خود بودند با خصم هماهنگ
بیــاوردند به میهــن فتنه و جنگ

نه خیــر مملکت زین هاست پیدا
سرشت شــان بود بر خلق هویدا

به بیش ازسی سال این فتنه سازان
بکاشتند تخــم نفرت را به اذهان

به نام مذهب و دین، رسم وعنوان
بیفتــــــادند بهـــم اقـــــوام افغان

جهادی رهبـران هیزم کش جنگ
دوام دادند به آتش رنگ بررنگ

سرشت آلــــوده دارند بهر تفتین
به نـــــام دین کنند صد فتنه تلقین

بیایــد امن و صلح آنگاه به خانه
که گــــور خود کنند گـم از میانه

روند با آن پول گندو حـرامشان
حرام خــوری کنند با دود مانشان

هویــدا است بری بر خلق افغان
سرشـت وطینت این خود فروشان

به بازوی جوان این ملک ویران
دفاع گردد زهر بد از دل و جان