آرشیف

2016-7-27

صدیق رهپو طرزی

باز سازی واژه گان یا نیولوجیزم در زبان پشتو

باز سازی واژه گان یا نیولوجیزم در زبان پشتو

آقای پروفیسر داکتر مجاور احمد زیار، دوستی هست که پس از خروج از زندان پلچرخی در سال 1980، برای بار اول با او در دفتر روزنامه حقیقت انقلاب ثور، که از سوی وزارت اطلاعات و کلتور، به دست نشر می رسید، آشنا شدم. 
پس از آن با وجود فراز و نشیب های گونه گونی که در سر راه ما رخداد، با گذشت هر روز، پیوند نزدیک تر یافتم. او در پایان ماه می 2016، برای دنبال نمودن، کاوش های زبانشناسانه اش، به گُت تینگن، جرمنی شهری که ما در آن زندگی می نمایم، آمدند.
شبی با هم بودیم. فردایش برای این امر به کتابخانه سترگ دانشگاه شهر، بخش شرق شناسی اش سری زدیم و او به دنبال کتابی که داکتر دیوید مکنزی آریانشناس معروف انگلستان، ویژه شناس زبان های پهلوی، خوارزمی، پشتو و کُردی در زمینه زبان های حوزه ما به ویژه پشتو، از خود بحیث یک ارثیه بزرگ بررسگرانه در این بخش به جای مانده بود، به جستجو بر آمدند.
 

ادامه مطلب در اینجا