آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

باز بنگر تیره شد روز و شب اقبال ما

اهـدا به جناب استاد محمد اسحاق ثنا

 
باز  بـنـگـر تیـره شـد  روز و شـب  ا قـبــال مـا
وز تـنا زع خـیـره  گشـته حال  ما  ا حـو ا ل مـا
 
از نـفا ق و خا نه جنگـی دشـمـن  بدخوا ه بسی  
بـرده اسـت  سـود وثـمر از ما ضـی ما حا ل مـا
 
بـهـر ا هـدا ف سـیا ســی مـلـت  رنجـد یــده نیز
شـد غـلام  هــر خسـی  ا ز خـسـت  اعـمـا ل مـا
 
ا ی چـر یک  خطهُ   افـغـا ن ! خــدا را هـمـتـی   
با  درایــت  کا ر کـن،  تغـیــیـر ده   احـوا ل مــا
 
از افــول  نــور آزادی  مـکــدر  د شــت  و  دٌر   
مـنهـد م شـد  ما ُمـن  ما مکـتــب  و اطــلا ل مـا
 
زو رق  بشـکــستـهُ   ایـن ملــت  بـیـمــا ر نـیـز   
مــی نــد ا نـد  را ه  رفــتــن  ا ز زبا ن  لا ل مـا
 
زنـد ه گا ن  مـرده ُ ما غــرقه  در بـحــر فـسـا د 
او لـیـا ُ عــصــر مـا  هــرگــز  نـد ا نـنـد حال مـا

عـز م  جـز م  غـا ز یـان  ملــت  رز مـنـد ه  خـو 
مـی بجو شــد زیرخا ک  از خـفـت و اهـما ل مـا
 
ا ی خد ایا ! هـمـتی بـر وحـد ت  مـلـٌت  بـبـخـش
تا  بـبـیـنـد  دشـمـن مـا  ضــر بــت  کـو پا ل  مـا
 
سیـل اشـک وآه طـفـلان سـرنگـون سازد یـقـیـن
دشـــمــن خـو نـخـوارهُ   مــکا ر ه  و د لاٌ ل  مـا
 
قـهــر ما ن  مـلـی  کـشـور چـو پـروانه بسـوخــت
بسـکـه نا هـنـجـار و کـور اسـت رغبـت ا میال مـا
 
جشـــن آزادی  مـیـهـــن  تا  ابـد فــرخـنـد ه  با د
کـز فـیـو ضــش  میـد ر خـشــد شـو کـت اجلا مـا
 
مــن ثـنا خوان  ثـنـا  و نـظــم  شـیـریـنش شـــد م  
کـز کلا مــش نـور بخـشـد  بهـر ما  و امـثـا ل مـا
 
آ فـتـا ب  کـشــور عـلـم ا ســت  و اوسـتـا د  اد ب
ر هـگـشا ی  دیـن و د ا نــش  رونــق  آمـا  ل مـا
 
خـط  مـرزی  را کـشـیـد ه  دشـمـنان از بهـر جـنگ
آ نکه بـا شــد  تا قـیـا مـت بـر ســر ش جـنجـال مـا  
 
انـتـحا ر و قـتـل و کـشـتـا ر بـشـــر با شـــد  هــنــر
بــهــر کــر نــیـلان  عـلـیـه  افـســر  و جـنـرا ل مـا
 
ا ی جـوا نا ن  وطـن  با شــور و عشـــق بـیــشـتــر
هـــم به دقــت بـنگــریـد  بـر حال و اسـتـقــبـا ل مـا
 
ای مـعـا رف  ای طـلـوع  فـکــرت و انـد یـشــه هــا
نـور شــو ، رخـشـنـده  شـــو، انـد ر دل  اطـلا ل مـا

 

اسـتاد فـضـل الـحـق فضـل
چـغــچــران – دیـار  فـیــروز کــوه  28 اسـد سا ل 1389 هـجـری شـمـسـی
ایـن  نـوشــتـه به ا سـتــقــبـا ل شـعـــر نا ز نـیـن و حـمـا سـه آ فـرین   جـنـاب مـحـتـرم استاد  محـمـد اسـحـا ق ثـنـا  زیـر عـنـوا ن (( آ زادی )) سـروده شـده اســت که  سـخـن ایشـان زیـب سـخـن هر کس در هر جا بـوده و میباشــد  ومـن نـیـز یـکـی از عـلا قـمـنـدان خاص اشـعـار نا ب  ایـشـان بوده و کلام  ایـشـانـرا چـون چـراغـی  فــراه راه خـود قـرار دادم  تا از فـیـض فــروغ آن به بــیــراهـه نـــروم . با عــرض ادب واخلاص