آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

بازی با کلمات: جناب (عزیزی) شخصیت روحانی و ادبی کشور!

 

مدتیست بدون انگیزه و سبب اختلافات ذات البینی هر دو طرف (من و شما) راسخت می ازارد و با وجود ارتباطات فرهنگی گسست دو طرف را سبب شده است .
اگر از جانب من بی احترامی صورت گرفته باشد معذرت می خواهم و یاد آور میشوم از نظر املایی آنچه را در مقاله و نگاشته ی من دیده اید کاملا درست و بجا است.
من به تیپ و ثبت انترنیتی آشنایی ندارم و برخی از دوستان و اشنایان به نگارش کمپیوتری به من مدد می رسانند و اشعار و مقالاتم رابه دست نشر میدهند و در اصل نویشته ام فطور املایی دیده نمی شود و از نظر انشایی 1364 بجای 1964 نشسته است و بدون توجه به زمان حادثه اشتباه و خطایی صورت گرفته است .
در این شکی وجود ندارد که از نظر سیلیقه انسانها با هم متفاوت اند و یک مضمون را دو نفر به یک رسم الخط نمی نویسند.
جناب (عزیزی)! 
راجع به عبارت :(علی رغم) توضیح من قابل دقت است در عربی حرف (علی)را(جار) میگویند یعنی در کلیمه ی که داخل شود آنرا مجرور میسازد یعنی حرکت حرف آخر به کسره (زیر)خوانده میشود.حرف آخر کلیمه ی الرغم (م)است که باید در صورت وصل به کسره خوانده شود.
علی الرغم (ال)حرف تعریف است کلیمه ی نکیره را معرفه میسازد و اگر بنویسیم علی رغم کلیمه ی رغم نکیره است و به معنی مطلق مخالفت و نه به اختلاف معین.
وقتیکه ما آنرا در مقالات فارسی بکار میبریم بهتر است بدون ( ال) نگارش یابد .زیرا ساده و کوتاه میشود و اصطلاح عربی است که (خیرالکلام قل ودل).و در قوانین و گرامر نحو آنرا عبارت و مرکب میگویند.زیرا مرکب از یک کلیمه ی نا مستقل (علی) و مستقل (رغم )است و نمی تواند جمله ، کلام و سخن حساب گردد زیرا برای شنونده مطلب کامل را نمی دهد و دارای اسناد (حکم مثبت و منفی)نیست. تفاوت عبارت و کلام(سخن)در این است که کلام برای شنونده مطلبی را میدهد و عبارت فاقد این وبژه گی هاست.
من در جمله انرا درست بکار گرفتم و به کج راهه نرفتم.وانرا در جمله طوری قرار دادم که بزرگترین معمار خشتی را در دیوار کاخ می گذارد.
اگر با همه خصوصیت این عبارت رسیدگی شود سخن به درازا میرود .
جناب(عزیزی)!
در یک بخشی از مقاله تان امده است:(نوشته جان)
در ادبیات فارسی (ا ن وها)علامه جمع در اسما بحساب می اید چون در مرد ،مردان ودر زن ،زنان و در خانه ،خانه ها که ان و ها علامه جمع اند که اسمای مفرد را به جمع تبدیل کرده اند. (جات) نمی تواند علامه ی جمع باشد و غلط مشهور است در ادبیات عرب ( ات)علامه جمع مؤنث سالم است .مسلمه به صورت جمع مسلمات و مؤمنه مؤمنات که در آنها کلیمات مفرد با آمدن (ات)جمع بسته شده اند.
جناب (عزیز) در این بخش شاگرد کوچک شخصیت بزرگ نور الدین عبدالرحمن جامی می باشم و کلمات را در چار چوکات جملات، درست می نشانم و چوکاتش را مطابق نقشه میریزم .
در فرجام یاد اور میشوم به گفته ی محترم (بی پروا) هر نویسنده غلط میکند و گاهی املا درست نمی آید همانگونه که اوشان به چند اشتباه شما انگشت گذاشته اند که من هم در نویشته شما از نظر انشاییی و املایی نواقص بسیاری را دیدم.ما نباید در خمیر مایه ی هم موی بپالیم.
شما را بخدا می سپارم و سعادت تانرا آرزو میبرم.

اکنون به کشور میروم بعد از امدن مطلب گرامریی دیگری را در سایت می برم که خالی از فایده نیست

مولانا کبیر فرخاری 
ونکوور کانادا