آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

بازهم در مورد انتخابات

بالآخره با تلاش و درایت اشخاص ملی و بین المللی ، در مورد حل مسئلۀ شمارش و تصفیۀ آرای مردم کشورما ، تصمیم منصفانه و عاقلانه گرفته شد ، من عقیده دارم که آحاد مردم ما این کار را پسندیدند و نفس راحت کشیدند . ازینکه بعداً چه پیش می آید همه امیدوار هستیم . اما از میان بعضی ما ، ازهرکله صدای می آید : پکی می گوید که این پلان کرزی بود ، دیگری می گوید این پلان امریکا بود ، آن دیگری عقیده دارد که این پلان ناتو بود و عدۀ گمان می کنند که این پلان پاکستان بود و از ینگونه اراجیف فرضی … . بلی هموطن عزیز ! پلان از هرکسی که بود خوب پلانی بود . عقاید خودکم بینی، بیشتر در ممالک عقب مانده منجمله میهن ما رسوخ دارد ، یعنی هراتفاق نیک یا بدی که بیفتد، تعدادی عقیده دارند که مطابق پلانهای صدسالۀ فلان کشور و فلان دستگاه جاسوسی بوده به این ترتیب به دیگران معجزه قایل می شوند ، خود را ، مردم خود را ، فرهنگ سربلند خودرا به سخره می گیرند و ناتوان تصور مینمایند . از همان روزهای انتخابات ، بعضی هموطنان ما(؟؟؟) ، با نقاب دیگران در فیسبوک حضور پیدا می کنند و به آدرس مردم ما ، اقوام ما ، ولایات ما ، قرا و قصباب ما و اشخاص سرشناس ما از هردو تیم ، فحش می گویند ، عکس ها و اشکال ناجایز می سازند و پخش می نمایند ، اینها اندک انسانهای فرصت طلب ، دون همت و منافقی از هرقوم ، هرمنطقه هستند که گویا عف می زنند تا نفاق بیاندازند ، اما دریای زلال یک ملت بیدار با پوزۀ سگ فاسد نمی شود و من می پرسم اینها طبق پلان کی کار می کنند ؟ همه دیدند عبدالله و احمدزی باهم بغلکشی کردند و بر مصالح ملت سرفرود آوردند ، اما فحاشی های آنهای که به هرکدام ازین دو تیم حواله شده بود ، بخود اشخاص گوینده بر می گردد ؟ یا نه؟. در ذخیره فرهنگ میهن عزیز ما چه متل های بزرگی نهفته است :

« مکوه په چا چی وبسی په تا» ، « که تاویل چی زه یم او ما ویل چی زه یم ، نه به ته یی نه به زه یم ، او که ماویل چی ته یی او تا ویل چی ته یی ، هم به زه یم هم به ته یی» .