آرشیف

2014-12-15

نثار احمد حبیبی غوری

بازدید از آرامگاه سطان غیاث الدین غوری در هرات

 
بتاریخ 28 جدی 1388 حوالی ساعت 3 بجه بعد از هنگامیکه جنازه شهید عبدالقدوس "قیام " طی مراسم خاص در جوار حضرت خواجه عبدالله انصاری بخاک سپرده شد. دیپلوم انجنیر عبدالرحمن غوری و نثار احمد حبیبی غوری به آمریت پروژه بین المللی آبدات تاریخی هرات رفته و به همراه سرپرست آن آمریت قفل دروازه آرامگاه سلطان غیاث الدین غوری را باز نموده و بعد از انجام دعا از بخش های مختلف آرامگاه سلطان بزرگ دیدن نمودند.
جای بسیار تأسف است که مقبره سلطان غیاث الدین غوری درب آن قفل و محوطه پیش روی درب مقبره محل برای مواد اضافی و بر بالای دروازه ورودی آن تابلوی نصب شده که بنیاد عرفانی خواجه عبدالله انصاری روی تابلو نوشته شده، دروازه عمومی بسیار کهنه و فرسوده که چشم بیننده وقتی به آن می افتد فکر می کند که کدام محل بسیار ساده و یا گدام اموال کهنه است، در حالیکه بعد از دروازه اول حویلی کوچک که مملو از مواد اضافی است و بعد از دروازه دوم آرامگاه امپراطور بزرگ سلاله غوری ها که بزرگ ترین تمدن اسلامی را از مرو تا بنگال هندوستان به عهده داشتند و شهکاری ها و آثار گرانبهای تاریخی زیادی ازین سلاله بیادگار مانده است که موجودیت مسجد جامع بزرگ هرات نیز یکی از آثار تاریخی جهانی و یادگار دستان توانای سلطان غیاث الدین غوری میباشد زمانیکه امپراطور بزرگ غیاث الدنیا والدین نقشه مسجد جامع بزرگ را طراحی می کرد از اهل خبره مشوره می گرفت سه بار نقشه ساخت و کار را آغاز می نمود و باز تخریب می کرد تا بالاخره نقشه اولی شان مورد تائید خودش و اهل خبره قرار گرفت و مسجد جامع بزرگ اعمار گردید و برای نماز گذاران به بهره برداری قرار داده شد و اما هزار افسوس که امروزه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات "مقبره" یعنی آرامگاه این سلطان نامدار تمدن درخشان اسلام را فراموش نموده و با دروازه کهنه و فرسوده و صحن پیش روی مقبره محل انبار مواد اضافی و با قفل محکم بروی بازدید کننده گان مسدود است.
این در حالی بود که سرپرست آبدات تاریخی در مورد ایوان های فرسوده- دروازه های  کهنه و صحن انبار گونه آرامگاه سلطان بزرگ توضیح میدادند از ایشان خواهش گردید تا یک سلسله تغییرات در تزئین مقبره سلطان نامدار وارد گردد که مصارف پوش بخملی مقبره برای سرپرست آبدات تاریخی هرات پرداخت گردید و قرار بر این شد تا مصارف ترمیم دروازه ها- تابلوی آرامگاه سلطان بزرگ و بعضی مصارف ترمیماتی از جانب "بنیاد فرهنگی امپراطوری غوری ها" پرداخت گردد و سرپرست آمریت آبدات تاریخی هرات وظیفه گرفتند تا بر آورد مصارف را تهیه و ارسال نمایند .
 
پیشنهادات :

1-   ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت باستانی هرات دروازه آرامگاه سلطان غیاث الدین غوری این امپراطور بزرگ سلاله غوری ها را بروی بازدید کننده گان باز نگهدارند و بسیار ضرور است تا نماینده آبدات تاریخی هر بیننده را اول به آرامگاه سلطان رهنمائی و در مورد قدامت مسجد جامع بزرگ و ارتباط آن با سلطان غیاث الدین غوری توضیح فرمایند.
2-   بالای درب ورودی مقبره تابلوی که با عنوان "آرامگاه سلطان غیاث الدین غوری اعمار کننده مسجد جامع بزرگ هرات " باشد نصب تا همه بازدید کننده گان از محل مقبره سلطان بزرگ آگاه باشند.
3-   تصویر سلطان غیاث الدین غوری در آغاز نشرات  تلویزیون هرات نمایش داده شود و ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ هرات به معرفی تاریخ مسجد و سازنده مسجد و هنر زیبای معماری سلاله غوری ها سعی بلیغ نمایند.
4-   از شورای غوری ها مقیم هرات احترامانه خواهش می شود تا مجلس شورای غوری ها را برای یکبار در اطراف مقبره سلطان بزرگ منحیث سمبول وحدت غوری ها دایر نمایند تا به توفیق خداوند متعال اتحاد و وحدت بیشتر نصیب مردم غور گردد.
5-   از مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ متمنی هستیم تا برای ترمیم ایوان ها و  محوطه ساحه مقبره سلطان غیاث الدین غوری هدایات جدی را به ریاست محرم اطلاعات و فرهنگ هرات صادر فرمایند که در راستای ارایه معلومات و ترمیمات ضروری بنیاد فرهنگی امپراطوری غوری همکاری لازم را خواهند نمود.