آرشیف

2018-5-6

گل رحمان فراز

بازخوانی ۷ و ۸ ثور!

بازخوانی ۷ و ۸ ثور!

بعید نیست که دو برادر عضوِ یکخانواده باشی، یکی در ۷ ثور کودتای جنرال قادر (۱۳۵۷) بدنیا آید و دیگری در ۸ ثورِ ۱۳۷۱ که مصادف به پیروزی ملت مجاهد افغانستان است. آری این ماییم! منِ ۸ ثوری (گل رحمان فراز) و برادرم عبدالقادر روشنگر (۷ ثوری!)! 

اما بحث سرِ بدنیا آمدن با این مصادفات نیست بلکه می بایست تا این دو روز تاریخی کشور را از زاویه های گوناگون تحت مطالعه، نگرش و بررسی قرار داد

در مظهر تحلیل همه جانبه ی این دو روز، آیت الله محسنی اولی را مظهر احساسات و دومی را مظهر تعقل دانسته است. که کودتای خلق و پرچم موجب سرنگونی حکومت توانا، مستحکم و معیاری شد. علاوه بر آن، کوشیده شد تا با دخالت و استعمار مستقیم کشور های خارجی دولت دین گریزِ به رهبری نور محمد تره کی بعد از کودتا شکل گیرد و از آن پس دولت با اخذ دستورات و فرامین از کشور های ابرقدرت به تطبیق فعالیت های پلان شده می پرداختند و با تفرقه افکنی حکومت می راندند

ولی ۸ ثور، عوامل درک هم دیگر، همدیگر پذیری و استقبال از آزادی کشوری بود. در این روز مردممجاهد افغانستان مزد بی دریغ اندوخته شده ی شان را برداشتند و کاروان مجاهدت، سنگر نشینی و مشقت را در مقابل دشمنان اسلام و این خاکبه سر منزل مقصود که همانا پیروزی آنها و شکست ابر قدرت صاحب زنجیر های سرخ است آبرومندانه رسانیدند

از ماست تا به عنوان یکجوان که پهلو/جنبه ها را درک می کنیم، لازم است تا نگاه خصمگرایانه در قبال نداشته باشیم و قضایا را از محور تعقل برای کسب تجربه بیاموزیم. پس، این طرزِ دید و تحلیل من از این دو روز قابل ملاحظه بود اینکه تاچهاندازه درست بیاننمودم و تا چه حد حق با من است، خودم همنمی دانم.

با مهر 

گل رحمان فراز