X

آرشیف

باران غم بــــر زمین سالنگ

نخست به ارواح جان با ختگان حادثه غمبار والمناک سالنگ اتحاف دعا نموده وبرای مصدومین ومجروحین شفای عاجل استدعا مینمایم.قله های سر بفلک کشیده سالنگ سر زمین حماسه ها ومقاومت در غم نشست. مشاهدۀ اجساد قربانیان این حادثه زخمه دیگریست که بر دل های آشفته انسانهای بیدار این سر زمین زده می شود . اظهار تأ سف دلقکان مزدور وبی کفایت من حیث ادای مسئولیت که بر روح روح ملکوتی شهدا وتقدیم روان خسته و زارباز ماندگان گردید إهانتی است بس اشکار وجنایتی است نا بخشودنی…..

حادثۀ غم انگیز سالنگ روح هر انسان با احساس را می آزارد وبر لئیمان مسئولیت نا شناس وتن پرور دستگاه بی کفایت وشاریده کابل لعنت می فرستد.مگر میشود از بنگاه های خبری و سخن گویان ادارات دولتی گزارش قربانیان حادثه غمبار سالنگ را از تونل دو گوش عبور داد وبا چشمان خیره ووجدان خشکیده نظاره گر آوضاع آشفته در کشور بود.نه خیرواین حوادث نهایت تکان دهندهومسئولیت بار است.

مگر در افغانستان مصائب وآلام شکننده ورنج آفرین کم بود که مسئولین اداره کابل عمدا در پی سونامی سازی اند وبا بی کفا یتی از کنار حوادث هولناک این چنینی عبور میکنند.مگر مردم این سر زمین خریده شده اند تا این مزدوران غیر مسئول را با دادن رأئی تأئید کنند.

چقدرر مضحک ودرد آور است که چند تن از تکه داران مؤسسات شخصی جهت فلم پوری در اطراف اجساد خشکیده برف کوچ سالنگ بازار فلمبرداری را گرم کرده با تقسیم پاتو ولقمۀ نانی فضل فروشی نموده وارثین بیش از صد ها مرده ومجروح را منت بار میسازند.این هم شد مسئولیت وخدمتگذاری.باز هم عدۀ از زحمات والی پروان ولسوال جبل السراج ونیرو های اردوی ملی وغیره اظهار سپاس وامتنان میکنند، چه سپاسی، سپاس بخاطر اینکه اوضاع جوی کشور آنهم سالنگ را پیش بینی کرده نتوانستند؟ سپاس بخاطر اینکه موج مسافرین خطوط دوطرف سالنگ را اگاهی نداده اند تا در چنین وضعیت جوی از سفر خود داری کنند؟. سپاس بخاطر اینکه از ارسی خانه هم وضعیت بدی جوی را ندیده بودند تا از تردد وحرکت وسا ئل نقلیه جلو گیری مینمودند؟

تردید وجود ندارد که دولت در مجموع والیان بغلان وپروان، ولسوالان جبل السراج وسالنک ودوشی ومسئولین پولیس شاهراه به تر تیب مسئول حادثۀ دردناک سالنگ اند وهیچ یکی ازین نهاد ها متوجه خطرات راه وکیفیت ریزش برف تر وتراکم مسافرینواحتمال برف کوچ مهلک نبوده وهیچ تصمیم را در جهت جلو گیری مسافرین از تردد در شرائط نا گوار جوی نگرفته اند.تنها بعد از این فاجعه با ریختن اشک تمساح ورساندن نوش دارو در تلویزیونها چهره آرائی کردند که به هیچ صورت مورد قبول ملت در مانده ومصیبت زده افغانستان نخواهد بود.

درست است که سالنگ در همین فصل سال خطرات را در پی داشته اما با این حجم وبزرگی ؟ با این بی انصافی وبی تدبیری؟ سخنگوئی وزیر داخله با سر بلندی دقیقه به دقیقه ارقام قربانیان ومجروحین را آعلام میدارد وبا باروت های چرپ کرده بر فعالیت های عمله نجات این وزارت میبالد نجات آن است که مردم زنده مانده باشد مرده ها حساب میکند ونام از قهرر مانان نجات می برد..مردم بیچارۀ افغانستان آگاه باشید که شمارا به گرو گرفته اند هر چه میکنند از دزدی چور غارت قاچاق واختلاس باز هم شما ملامتید … بلی این فاجعه افتضاح آمیز دیگری بود که بر دوسیه سیاه حکومت بی کفایت، خود کامه مزدور وغیر مسئول کنونی اضافه شد.آخرافتضاح اختلاس وقاچاق وبی کفایتی نا امنی وفقر وبیکاری ودربدری مردم افغانستان که چکیدۀ دست رنج چند نفر چوکی نشین مست، خمارو خود کامه است کافی نبود که این حا دثه را افریدند.شاید بگویند کارخداست ومارا یاری مقاومت وممانعت ازین حوادث نیست.بلی بنشینید دست زیر الاشه در اشغال دانی کابل تا روزی شمارا سیلاب ها از گند آباد دکابل به ساحل ترقی وپاکی برساند.وقتی کابل را از طریق ستلایت می بینی فکر میکنی مردم در داخل یک اشغالی زندگی میکنند.لجنزار راه ها پیاده وسواره با کراچی وتکسی وسائل نقلیه گوناگون تا حرکت حیوانات در کنار انسانها ومذبح جا های حیوانات ذباله ها واشکمبه حیوانات در کنار پل باغ عمومی باغ اشکبه وزباله که از کنارسرک بر معبردریا متعفن کابل ریخته وصد ها اشغالی در کنار جاده ها  با حشرات مضر ومرگبار.برای انسانهای ضعیف وغیر مسئول هم تابستان مرگبار است وهم زمستان.زنده ها ومرده دریشی دار وپاتو دار نکتائی پوش وعمامه پوش همه با اشغالی های یکجا زندگی میکنند همه در یک اشغالی که نامش هست کابل…در چنین وضعیت مهماندار بیش از پینجا کشور رجهان اند.باز هم بروح شهدای حادثه کوه های حماسه خیز سالنگ درود ودعا نموده دعا میکنم تا ملت مؤمن وازادل افغانستان از چنگال مشت غارت گر بی کفایت نجات یا بد آمین……..
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.