آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

باد پا

در هوای زندگی هستم حبا ب

کی تو انیست از حقیقت باز تا ب
دست تو فان حوادث رهبرم
در تضاد ی مر گ خود گیرم جواب
بر مدار خویش میگر د م همیش
بی ز پا و سر کجا بتوان شتا ب
آب و باد م میبرند هسو روند
سر گرانم بی هد ف در اضظراب
من ببود احر من دارم و جود
مثل سا یه در پسی با شم جنا ب
سفره ام تقسیم سود این جهان
خود گرسنه تن علیل و نا توان
آرزو یم بی ثبا ت و باد پا ست
هر کجا دارد حضور نا صواب
بر تفنن من شدم با زیچه ای
طفل دانند گر چه پیرم در حسا ب
در غبا رتیره ای گشتم اسیر
زان و جودم خود نما ید چون سرا ب
بر قبول اهل دل نبود روا
بر صعیفی کرد توحین و عتا ب
با امیدی آنکه بدهد رو ز کار
نو بتی دگر بگردم راه یا ب
چشم گر دد خود شناس و پا ک بین
روح یا بد او رها ی از عذا ب
من بپای خود بگردم رهروی
با نوای خویش خیزم من ز خوا ب
بر کنم بنیاد فقرو نیستی
از فساد و جهل دارم اجتنا ب
همچو کوهی من بگر دم استوار
چو ن عقابی تیز پر اندر شبا ب
در بیان هستی‌ام ائینه وار
کا روان زند گی بدهم شتا ب

 داکتر نصیر ندا2011اسن جر منی