آرشیف

2015-11-12

Shahla Latifi

باد عدالت

 

نونهالان زندگی
فقط هوای آزادی می خواهند
تا باد عدالت
موهای شان را با مهر
آشفته کند

شهلا لطیفی
11-10-2015