آرشیف

2020-5-2

رفعت حسینی

باد باختر، باد خاور

ادراکی یکسان می وزد

ازینسوی ازکرانهء باختر

وزانسوی ازافقِ خاور.

 

)))

 

ستمگری بادهای بیباک

خموشی زیستن را

به ژرفنای هیچی سرازیرمی کند.

 

)))

 

کژی و تزویر

دشنه های اندیشهٔ فرماندهیست

ومجالِ جولانی دگرنیست !

 

)))

 

در سرزمینِ به همریختهء پندارها

تراکمِ پوچی می زید

دل را به تسلی خِـرد سپردن

خاکستری ست رها در باد .

 

پوتسدام،

آلمان

دوهزارونزده

 

]

]