آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

باتشکر از رمپ اپ

کمیسیون تنظیف مقام ولایت غـــــور، نهادهای مــــــــــدنی وهمه همشهریان مرکزولایت غور از کارهای انجام شده موسسه رمپ اپ درشهـــــرچغچران تقدیر نموده موفقیت شانرا آرزونموده واز ینکه درپلان کــــار چـــوک مرکز شهر بـــــه پیشنهاد مسئولین ونهادهای مــــــــــدنی جــــــــواب مثبت داده اند یکبــــــار دیگـــــرتشکـــــــــــــرمینمایم.
زیرا ساختن مدل منارجام باهزینه کم امکان پذیرنبوده وبدون استادان مـــاهر وهنرشناس ممکن چهره معکوس از منار جـــام به نمایش گذاشته شود وسبب انتقاد اهل هنر قــــــــرار گیـــــــــرد. از توجــــه شان بــاردیگراظهار سپاس انشا الله باتغییر ات که درکارساختمان تــــوسط انجینران مجرب ایجاد میشود  چوک شهرما مزین خواهدشد. ومن الله التوفیق.