آرشیف

2014-12-19

دکـتـر بصـیر کامجو

بابای صلح ملت برهان الدین ربانی

 

 
                                          

بابای صلح ملت برهان الدین ربانی

با شهادت بابای صلح ملت خراسان استاد برهان الدین ربانی (*)، رهبران نظام قبیله با شماتت درونی وندامت بیرونی ، فضای سیاسی  کشور را غم آلود و تألم خاطرجلوه دادند . اما روح وباطن مسئله چیز دیگری بود یعنی ازکابل تا اسلام آباد همه جشن کوچیگری کاکُل بازی خویش را برپا نمودند . 
 
حامد کرزی نمایندۀ قبیله و مدیرمسؤول نهاد های سرمایه جهانی در کابل نیز سعی نمود که ،دست ناپاک وغرض آمیز دولت را در مسئله ترور و قتل استاد ــ  پاکیزه وبی غرض نشان دهد وبا سخنان گزافه و تـُرهات انتزاعی مردم را فریب داد واحساسات انتقام جویی ماتم دیدگان را فروکش نمود. 
 
زنده یاد پروفیسوربرهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی  بروز سه شنبه 29 سنبله 1390 (بیستم سپتمبر 2011 میلادی) بوسیله نماینده استخدام شدۀ قبیله با یک حمله انتحاری در منزلش به شهادت رسید.
 
بعد ازوقوع این حادثه المناک ، فارسی زبانان سراسر جهان ودوستداران راه صلح وآزادی کشورمان در گرد همآیی ها و تظاهرات گسترده ، برنامۀ تروراستاد برهان الدین ربانی وبرخورد بی مسئوولانه دولت را تقبیح نمودند وبر عمل حیوان گونه رهبران قبیله لعنت فرستادند.
وبار دیگر آموختند که عمل وعوامل عینی انگیزه قتل های زنجیره یی شهروندان آزادیخواه میهن ما ، گوهر سیاست استقرار وحفظ وبقاء حاکمیت شؤونیزم قبیله را تشکیل می دهد.
 
تاریخ دونیم سده اخیر سرزمین خراسان شاهد اعمال سیاست ترور وقتل صد ها رهبربومی این خطه باستانی بوده ومی باشد . که دراعصار گذشته بدستان ناپاک عمال حاکمان قبیله بشهادت رسیده اند . کــــه شرح آنها از بحث این نوشته بیرون است .
اما بگونه مثال میتوان گفت که درفرآیند ده دهه اخیررهبران وابسته قبیله ــ  توانسته اند که  شش رهبر سازمانده شاخص عالیقدراین سرزمین را که از میان مردم برخواسته بودند ، بشهادت برسانند . که عبارت اند از :
حبیب الله کلکانی ویارانش،طاهر بدخشی وهمفکرانش ، مجیدکلکانی ورهروانش ،علی مزاری ،  احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی می باشند .
 
شهروندان گرامی تروربرهان الدین ربانی یک مسئله عادی نیست که با چند گرد همآیی و مظاهره و مجالس فاتحه خوانی گلیم اش را جمع کرده پنداریم . نه خیر ! یک عامل پایداری، خودایستایی وابراز وجود و حق خواهی است . زیرا او پدر معنوی ملیت تاجیکان سراسر جهان وبابای صلح خراسانیان می باشد.
 
حاکمان قبیله بدانند که استاد بزرگوارچهل سال مبارزه بی امان بخاطر آزادی وخود فـــــرمانی ملی نمود . وی با تشکیل حزب جمعیت اسلامی ورهبری خردمندانه اش موفق گردید که بسترسیاسی واجتماعی ای را بوجود آورد که بمدد آن ، امروزهزاران برهان الدین ربانی دیگری را به جامعه تقدیم نمود است  . ازینرو ما این کار پرارزش سیاسی وتاریخی  استاد را نه تنها ستایش می نمائیم بلکه شیوه های عینی رهبری وتشکل این نیروی بزرگ وبه پا خاسته روشنفکری را آگاهانه می آموزیم وآنرا با رویکرد ها وشیوه های جدید مبارزه سیاسی وفق داده  ــ  ودر جهت تحقق راهبرد سیاسی و مراد استاد بزرگ بابای صلح ملت (" خود فرمانی ملی وتأمین صلح وآزادی ")  بکارمی گیریم .
بناً ما صحنه سیاسی ورهبری اقتصاد و فرهنگ میهن  خویش را به قاتلان رهبران این سرزمین رها نمی کنیم . ومعتقدیم که در این برهه ایجاد بستر نوین سیاسی و سازماندهی نسل نوپای روشنفکری بدوراز تحمیل اندیشه های چپ وراست ، متکی بر اساسات هویت شناسی ملی و فرهنگی وزبانی وتاریخی ــ رسالت بزرگی است که در برابر رهبران وطنپرست وآزادی پرور وانسان دوست کشور ما قرار دارد .  
کنه و اصل مرام سیاسی این است که ما چگونه باید نظام وحاکمیت سیاسی وقدرت اقتصادی را بدون خون ریزی وجنگ از حصارخون آشام قبیله گرایان بکشیم  وکشور و مردم مارا از تحمیل سیاست خون و خشونت این گماشتگان سرمایه جهانی وارتجاع منطقه نجات دهیم .
زیرا مردمان خراسان از 264 سال واندی به اینسو می شود که بار خشونت وجنگ وقتل وقتال ، تعرض وتعصب ، غضب وغارت ، حاکمیت وابسته بغیرقبیله را بدوش می کشند.
 
راهی که میتواند جامعه و ساکنان بومی این سرزمین را از نشان تفنگ حاکمان قبیله و عمال شان دور سازد از منظر ما :
یکی ــ  مسلح ساختن نسل دگراندیش با معرفت فرهنگ باستانی ودست آورد های علم جدید ؛
دو ــ  تحقق گام بگام مؤلفه های " راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان "  . ووو …
 
در غیر از آن ! تازمانیکه نظام سیاسی در چنگال رهبران غاصب و وطنفروش وابسته شؤونیزم قبیله قرار داشته باشد مردم ما بدون استثناء شهید وقربانی  خواهند داد . وروی صلح و آرامی را نخواهیم دید .
با عرض حرمت
بصیر کامجو
 
(*) نوت : اشخاص و گروهای که در قتل (بابای صلح ملت ــ برهان الدین ربانی) دست داشتند عبارت اند از :
1 ـ  رحمت الله واحدیار عضو شورای صلح                                (نماینده قبیله)
2 ـ مولوی عبدالستار وزیرمهاجرین حکومت طالبان                    (نماینده قبیله)
3 ـ حمیدالله آخوندزاده رئیس اطفائیه کابل حکومت طالبان          (نماینده قبیله)
4 ـ نصرالله یا عصمت الله انتحار کننده                                     (نماینده قبیله)
5 ـ ستانکزی معاون شورای عالی صلح                                  (نماینده قبیله)
6 ـ حامد کرزی مدیرمسؤول نهاد های سرمایه جهانی و             (نماینده قبیله)
7 ـ شورای نام نهاد کویته                                                    (نمایندگان قبیله)
8 ـ استخبارات پاکستان                                                      (حامی منطقوی قبیله گرایان)