آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

ا ب ت ث

ملــــت از ایـــن وضــع نــا هنجار دارد (ت) و  (ب)
                            معنــــی دیـمـوکــراســی (گ) و(پ)و(گ) و(پ)
شــــــــــد وزیـــــــر مــمـلکت یا والی  با اقـــتــــدار
                            از ره رشـــوه نــه از (الف) و (ب) و(ت) و (ث)
چور ملی،اخذ     رشوه ،اختــــلاس وهــــم فـــســاد
                             حـــکـــم قـــانــونی بــود در(د) و(و)و (ل)و (ت)
گر تو میخواهی مقــــــام و چوکی وبــــست جــدیــد
                             نـــــیست کار نــاشــد وبـــا (ز) و(ح) و(م) و (ت)
می شوی شایسته سـالار و پـــــی آرآر همـــــزمـــان
                             گـــر تـــرا بــاشــد به کیسه(د)  (الف) و (ل) و(ر) 
پست خوبی گر بچنگ آمـــــد تـــرا در شـــــعـبه ای
                             هـــــمتـــی بــنــمــا ز راه (ر) و (ش) و (و) و(ت)             
بعد از آن تو جیب خود پر کن به هر طرزی که شــد
                            حـصـــــۀ بـــر گـیــر حــق(م) و (ر) و (ک) و (ز)
در سـیــاسـت گــر تـــرا انـــدیـــشـه آمــــــد پـــد یـــد
                            مـیــخــوری تــاپـه بــه نــام (ط) (الف) و(ل) و (ب)
دهشت افگن می شوی شاگـرد (لادن) مـــی شـــــوی
                           مـــیــزنــد نــا تــــو تـــــرا بــا(ک) و(ر) و(و) و (ز)
طـعمـــــــه غربــی میــدهد از بهر ارباب هنر
نیست از بهر خدا (دهزاد) بس کن (گ)و(پ)