آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

ای کـودکان ای کــودکان

 

اهــــدا بـه کـودکان عـــزیـز و دوســتـداشـتـنی ایـن پـروانه هـای نازنـیــن  کـه باغ و بـوسـتـان خانواده هــا، مـکاتـب و مـدارس را رونـق خــاص میـبـخـــشــنـد و به معـصـومـیـت و قـلـب هــای پـاک شــان  بــرمـغـــز هــا  نــور و بـر دلـهـــا ســـرور مـی بـخــشـــنــد و اســتـمــرار سـعــادت و سـلا مـت فـزیـکـی و روا نـی جـا معــه ُ بـشـــری و مـحـبـت میـا ن خا نواده هـا را با کـمـال صـداقـت و مـعـصـومـیـت کـودکانه  تـضـمـیـن  میــنـمـایــنـد و بـه قـول حـضــرت ســرور کـایـنـات: ( لا بـرکـت فـی بـیت لاولـد فـیـهــا) در خـانه ُ که کـودک نیـسـت برکــت نیـسـت .
 

ای  کـــو د کا ن  ای کــــو دکان             ای  نــور  چـشــمـــا ن جـهـــان
ای د سـتـه گـلــهــــــا ی و طـــن              با شــیـــــــد د ایــــم شــاد مـان

با یـــد بـه نـــور عــلــم و فـــــن              بـا شـــیـــد بـا هـــم هــمـز بـا ن
ا ز فــیــض عــلـــم و مـعــر فـت              د ا نــــیــد ا ســــرار جـهــــا ن
یـکــجــا  شــو یــد بـا کـا ر و ان              بـا حــــر کــــت نـبـــض زمـا ن
 کا یـــن مـــنـــز ل د ور  و  دراز              دا رد هــــــز ا را ن  امــتـحان
بـا یــد کـــه بـاشــیـد هــو شــیـار              ای نـســــل نـــو  ر ا پـاسـبـا ن
هــمــراز و هــم پیـمـا ن شــویـد               د یـگــــر نبـا  شــیــد  نـاتــوان
فـا ر غ شــــو نــد  نـســل نـویـن              از مـحـنــــت و ر نـج  کــســان
ای نــــور چـــشــــمــان  و طـــن              نــســـل نـــو یـــن و پــر تــوان
بـا کـــــســب ا ســـبــاب  هـــنـــر             هــــر کــا ر مـمـکــن را تــوان
بـا یــد کـه چــو ن پــر وانـه هــا              بـــر گــرد مـکــتــب شــد دوان
بـا نــــور عـلــــم و مــعــــرفـــت              رو شــن کـنـیــد رو ح و روان
تا ا یــن و طـــن گـــر د د  رهـــا              از شــــــٌـر  ا د بــــار زمــــان
هــــم کـو د کا ن خــنـدا ن شوند              کــشـــور بـمــا نــد  در  امـان
ا ز فــضــــــل و ا حـســـان خــدا              و حــد ت کـنــد  پــیـر و جـوان
وز شـــــــر بــــیـــداد و سـتــــــم              هـــر  گـز نـنـا لـــد ایــن و آن
هـــر ســـو د ونــد پــر وا نـه ها              فـا ر غ ز غــمــهـــا ی جـهان
مـیـهـن شــود سـر ســبـز و شاد             شــا د ی کــنـا ن نســل جـوان
غـمـگــیـن مبـا شـیـد کـو دکان!
د یــگـــر نـــیـــایــد ا یـن خـزان

اسـتـاد فـضـل الحق فـضل
چـغــچــران ثـور سـا ل 1389 هـجـری شـمـسـی