آرشیف

2016-12-4

الحاج استاد محمد قاسیم علم

ای چل ابدال ولی

همنوایی با استاد فضل بمناسبت در گذست دگرجنرال محی الدین خان غوری
 

(مازغور باستان یک تاج سرگم کرده ایم)
تاج سرگفتیم اما شاه پسر گم کرده ایم

ازفراق آن دلیرو آن سوار رز مگا ه
خون چکیدازدیده هانورازبصرگم کرده ایم

شب رسیدافسوس بدورمانمی تابد دگر
زان سبب ماراه شب رادرسحرگم کرده ایم

نیست ممکن جان من منزل توآسان سرکنی
زآنکه می بینم که ما سازسفرگم کرده ایم

خوب میدانم که شلاق خسانت خورد کرد
بهردفع جان خوداینجاسپر گم کرده ایم

ای چل ابدال ولی ای مهد شیران دلیر
باخبر کاندر دیارت شیر نر گم کرده ایم

12/8/1395
هرات:
الحاج محمد قاسم علم
 

چل ابدال ولی

چل ابدال ولی
چل ابدال ولی