آرشیف

2017-4-13

ای پدر بوی بهار میدهی
ای پدر بوی بهار میدهی
ای پدر بوی بــــــــــــــــهاران میدهی
صبح عشقی بـــــــــــوی باران میدهی
چشم امیدم نهایـــــــــــــــــش، های تو
با دوعای خود  به مـــن جـان میدهی
آب هستی رمـــــــــز  آرامـش به من
تو طبیــــــــــــب خلـق درمان میدهی
درس آذادی ایســــــــــــــــــــــار وفا
درس عشـق ودرس ایمــــــان میدهی
برگ سبز آفتــــــــــــــاب سبزه ایـی
باغ جان را آب حـــــــــیوان میدهـی
با نگاه صـــــــــــد غزل آهنگ مهـر
درس دوستــی بهــــر انــسان میدهی
ای پدر بوی بهـــــــــــــاران مـیدهی
صبح عـــــشقی بوی باران مـیدهی
بااحترام
شایق الله دلدار اندرابی