آرشیف

2017-1-30

ای همنفسان
ای همنفسان
ای هم نفسان تا اجــــــــــل آمد بر سرمن
از پا در افتاده مـو خــــــون شد جگر من
از پا در افتاده امـــــو ازخود خبرم نیست
کو مادر دلســــــــــــــــوز بگوید پسر من
کو خواهر دلســــــــــــوز بدوزد کفن من
کو یارو برادر کـــــــــــــه بگیرد خبرمن
کو خواهر دلســــــــــــوز بدوزد کفن من
تا بوت مرا جای بلنــــــــــــــدی بگزارید
تا باد برت بوی مــــــــــــرا در وطن من
من تازه گلی بوده مو اندر چـــــــمن گل
امروز فرو ریخــــــته همه بالو پری من
فردا به سری قبری من آید مــــــادر من
فریاد بر آرد که کجا شد پســــــــری من
ای مادر دلسوز نداری خــــــــبر از من
از گردش ایام چی آمد به ســـــــری من
از خون کفـنم تر شـــد ازخاک لبم خشک
من دانم مو آن که شــایق خشـــک ترمن
بااحترام 
شایق الله دلدار اندرابی