آرشیف

2015-2-2

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

ای هـمـوطـــن! نــگـــاه داری؟

نه تنهـا جامـه ام چـاک، سینه ام را چاکتر داری
ز دسـت  این جهـــادِ "فـی سبیل الله" افغــانی
 
تـویی در اصل بد خو، کَـژ تو بردی دین اسلام را
 چنین خوش گفته در بابت همان اقبـال لاهوری
 
تو داری فخـر بر جهلت، نخواهی حکم قــرآن را
جـفـا داری ستـم کاری به حق و شان انسانی
 
صفـا دیدست ترا سوژه، جمـال الـدین افغـانی:  
مسلمـان ها همـه اینجا و در لنـدن مسلمـانی    
 
تو درس انگلیس گیری و "فضلو" هم سعودی را
چه فـــرق است طالبی، اسامه یا بوبکر بغدادی
 
«بیـا باهـم در آمیزیم» و با هم همسفـر باشیم!
جهــادت رخـت بر بنـدیـم و «طـرح نو در اندازیم»

ای هـمـوطـــن! نــگـــاه داری؟