آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

ای نور بصر شمع شب افروز حبیبی

 حـبـیــبـی  ای  نــور  بـصـــر شـمـــع  شــــب  ا فـــروز
درفـــن تــکــوانــــدو تــــویــــی پـیـــــروز حـبــیــبـــــی
 
دارد  نگـــهـــت  حـا فــظ   کــو نــیــن  به   لـطــفــــش
خـلـف الـصـــدق  جهــا نـســوز حـبـیـبــی و پـور هـنـر
 
فــــرزنــــد  دل  و جــان  وطـــــن  نــو گـل   بـــی خـار
چــشــــم و طــن اســت ســوی تـو  ا مــروز  حـبـیــبـی
 
نـاز م  کـه  شـــوی  نـا مـی و مـشــهـــــور  به   د نـیـا
ز یـــن  ورزش  جــا نـا نـه   تــو هـــر روز  حـبـیــبـی
 
مـردانه  بـرو  کـســب  هــنــر کـن  کــه  یـــکــــی روز 
ا یــن  شــا م  سیـه ُ ما کـــنـی چـــون  روز  حـبـیــبـی
 
از کـســب  هــنــر  شـهـــره ُ عـا لــم  شـــده  رســتـــم
خــواهــــم کــــه شــــوی نــامـــــی وبــهـــــروزحـبیبی
 
بـر  شــیــر تـو  رحـمــــت  کـه کـنـی  زنــده  دوبــا ره
اسـتـــوره ان کــابـل وان زابــل ونـیـمــروزحـبـیـبـــی
 
هـــر گــز  مـبــر  از  یــاد  تــو  تـا ریــخ   کـهــــن  را
بـنگــر که چـسـان  بـوده تـرا مـرد م دیـروز حـبـیــبــی
 
با مــشــق  و شـطـارت  چـو  تــوان  یا فــت  مـهــارت
بی کـسـب مهـارت  نتـوان زد  کسـی  بـر پـوز حـبـیـبـی
 
با  حـــب  و طــــن  عـــز ت  کــو نـیــن  تـوا ن  یـا فـت
بــی حــب  و طــن کـی  شــوی  د لــســوز  حـبـــیــبـــی

 
استاد فضل الحق فضل
چـغــچــــران  دیار فــیــر وز کــوه قوس سـال 1389 هـجــری شـمـســی
ایـن نـوشـتـه بـه مـنـا سـبـت کـسـب افـتـخـار یازدهـمــیـن مـدال طـلا توسـط ارجـمـد بصیر احـمـد جان حـبـیـبـی  غـوری  در
رشته ُ تکا ندو غـرض تشـویـق و تـر غـیـب بیشـتـر  او تـوسـط اسـتـاد مـهــر بان  و معـارف دوسـت و شـا گـرد نـواز  غـور سـروده شـده اســت.