آرشیف

2014-11-15

ضیا باری بهاری

ای فرهنگ ستیز!

ای فرهنگ ستیز!

 

ترا دیدم بدستت تیشه داری
به قصد کندن دانش
ز دانشگاه،
و از ریشه داری
به مقصد، کندن دانش ز دانشگاه
پیشۀ تست
چرا در فرهنگ ستیزی،
تو دایم اندیشه داری؟