آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

ای شهـیـد خـفتـه در خون یاد و نامت یاد باد

ای شهـیـد خـفتـه در خون یاد و نامت یاد باد
بـر صبـوی جام  وحـدت  شـرب جامت یاد باد

 
———-
 
بـر بـهای خون خـود  کـردی جهان را مفتخر
نام  نیکت  فخر و عـزت لـطـف عامت یاد باد
 
نعـره ُ تکبـیـر و یاهــو از مـزارت میرســد
تحفـه ُ الله و اکبـر صبح  و شـامـت  یـاد باد
 
از دل هـر کـوه و صحرای وطـن آید به گـوش
و جـد و شور و حب میهـن عـزم  تامت یاد باد
 
ای شهـیـد راد میهـن! جان  فـدای نام تـو
ذکر الـرحمـن همی  در گام گامت یـاد بـاد
 
بهر اصلاح  امم  تا جان و دل کردی  فـدا
حرف حرفت از الـف تا لام  لامـت یاد باد
 
بر عـزیـزان وطن نام تو باشـد افــتـخــار
این شهادت بر فراز و چتر بامت یـاد بـاد
 
در وفا و عهـد میهن جان و تن کردی نثار
ایـن  کمال بی مثالـت بهـرمامت یاد  بـاد

 

استاد فضـل الحق فضل
چـغـچــران سـنـبـلـه ُ 1390 هـجـری شـمـســی
 اهـــدا ُ  به روان  شـهدای  را ه  آزادی  و ا ســتــقـلا ل وتاُمیـن صـلــح و ا منـیــت  در کـشـور که نــقــد جا ن هــا ی شــیـرین شـا نـرا در خا ک کـوی وطـن نثار کـردند تا  مـا م  وطـن را ا ز قـفـس ذلـت خاری آزاد ی گـردد.