آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

ای شــفــق !

ا ی  شـفــق  ا ی  د ا مـن  پـر خـون  چـرخ  پـیــر پـیــر
بـا ز گـو آ خــر چه  خـوا هــی  ا ز مـن  زا ر و فــقــیــر
 
د ر بهــا ر و د ر تـمـو ز م  رنـج و غـــم هــد یـه کـنــی
د ر خـزا ن و د ر ز مـسـتـا ن  کـرده ای مـا را  ا ســیـر
 
کــرد ه  ای  بـر مـا  جـهــنــم   کـشــور  ز یـبـا ی  مـــا
روبـه  و بـوزیـنـه   گـشـتـه  د ر د یـا ر مـا چـو شــیــر
 
زیـر نا م  پا ک  ا سـلام  تـرک  و تا  جـیـک  مـیـکـشــی
کی شـو د  ا ز  خون  ملــت چـشـم  کـور ت  سـیـر سـیـر؟
 
ا ی  فـلــک  ا ی  خـا نـۀ  ا مـیــد  د نـیــا ی   خـیــا ل
کـی شــود  پیـو نـد  وحــد ت با ز قـــا یــم هـمـچـو د یـر؟
 
ای بـهــا ر  ا ی سـنــبـل  نـو ز ا یـی  لــطــف  و سـخــا
کــی شــود  پا یا ن  به کـشــو ر  با زی شـاه و و ز یــر؟
 
مـلـت از بـی سـر پـر سـتی  را ه  د هـشـت  بـر گـر فــت
مـیـز نـنـد بـر فـر ق هـــم  هــر جـا  هــمـه بـر نا و پـیــر
 
ای  بـهــا ر ا ی مـژد ه بـخـش و قـا صـد فــصــل نـو یـن
چـیسـت بـرگـو ؟ تـحـفـه  ات  بـر سـو گـوا را ن صـغـیــر
 
ا ی بـهــا ر  ا ی  سـا لــروز خـتـم  تـهـــد یـد و فـشـــا ر
آ یـه ُ  فـتـح و ظــفــر مـیـخـوا ن  تو بـر خـلــق  د لــیــر
 
ا ی بـهـا ر  ا ی فـصــل زیـبـای  شـبا ب  و ز نـد ه گــی
ر بـنُـا  گــفــتــه  تـو د ســت مـلــتـــم مـحــکــم  بـگـیـــر
 
با خـبــر!  کا بـنـا ی میـهـن  مـیـکــنــنـد   روزی  قـیـا م
مـی  ز نـنـد  بـر دار عـبــر ت  نـعــش  مــردا ن  شــریـر  
 
و حــد ت   مـلـت  بــود   شـــر ط   نـخــســت   ا ر تـقــا ء
وآن د گر یک رهـبر جدی و صـادق مصـلح و مـنطـق پـذ یـر
 
از صــد ا قــت  مـی شــو د  آباد  مـیــهــــن  هـــر کـجــــا
وز عـد ا لـت  می شــونـد گـرد نـکــشـا ن  قـا نـون پـذ یـر  
 
فـضــل حـق  با شـــد نـگـهـــد ا ر  و طـــن ا ز هــر بـلا
روز  و شــب گــو یــم  دعــا  در حـق  مــر دا ن  د لـیـر
 
 
استاد فضل الحق فضل
   چـغــچــران  دیار فـیـروز کـوه حـمــل سال 1391 هـجـری شـمـســی