آرشیف

2020-5-2

ای سفر کرده!

رفتنت، 
بل فاجعه بود
اتفاق که نه!
مثل خشکسالی‌های ممتد
مثلِ،،،
سوءتغذیه ی
درخت!.
وقتی که رفتی 
دنیای من چهار دیواری شد 
درانحصارِ تاریکی.
تو که رفتی  
همه چیز دنیا عجیب شد 
مثل آوار زده‌ایی که
لاشه‌اش را
از زیر خاک بیرون می‌کشد، 
برای :
–خاک سپاری!

#سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)