آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

ای زمان! ای نبض تـنـد چرخ کـور

ا ی  ز مـــا ن  !  ا ی  نــبـــض  تــنـــد  چـــرخ  کــو ر
چـو ن  بـری  ؟  خـلــق  جـهـــا ن  را ســـو ی  گــو ر
 
بـا ز   گــو  !  تـا  کــــی  نـگــــر د ی  بــر  مـــرا د ؟
بــشــــکــــــنـی  د لـــهـــــــا ی  د لـــــد ا را ن  شـــا د
 
کــا ی  فـــلا نـــی  !  بـهــــــر   آ هـــنـــگ  ســـفــــــر
ز و د  شـــو  !  آ مــا د ه  شـــو  ا ز  خــود   گـــــذ ر
 
ر و ز   مــــا  و  ســــا ل   مــا  شـــــد   د ا ســـتــا ن
مــا  نــــد ه  ا یــن  مـیــرا ث  د هـــر  ا ز  با سـتـا ن
 
چــو ن  ز مــا ن  را  سـخــت  مـی  با شــد  شــتـا ب
لــحـظــه   لــحـظـه  مــیـــکــنـــد  بـــر  مــا  حـسـا ب
 
لــیـک  مـا  غـا  فـــل  د ر یـــن   بـتــخـا  نـه  ا یــــم
د ر  غــــــم   نــا ن  و  غــــــم  کـا شـــا نــه  ا یـــــم
 
نـا  گــهــــا ن  آ هـــنـــگ  ر فــتــــن  مــیــکــنــیــــم
جــا ی  د ر  آ غــــو ش  مــــد فــــن  مــیــکــنــیــــم
 
گــــر بــو د  ره  تــو شـــــه ُ  مـــا ر ا  بـه   د ســـت
کـــی  بــود   ر نــجـــی ؟  ز  تـــقــــد یـــر  ا لــســـت
 
شــا د  ز ی  !  ا ی  مـــــر د   د ا نــا ی   ز مــــا ن
نــا م  تـــو  د ر مــلــک   د ل   شــــــد  جــا و د ا ن
 
عــمــر  پـــر  بـا ر ت  ثــمـــر هــا  د ا د ه  ا ســــت
شـهـــد  شـعــرت  بـس  شـکــر هـا  د ا د ه  ا ســـت
 
خــضـــر  ره  گــشـــتــی  بـه  یــا ر ا ن  عــــز یــــز
جـهـــل  و ظـلــمــت  گـشـتـه  ا ز  تــو  د ر  گــر یــز
 
نــخـــــل   پـــر بـا ر ت   ز  فــضـــــل   کـــر د گــا ر
تـا ز ه   تـــر  بـا د ا  !   ز ســـــر و  نـــو بــهـــــا ر
 
ز نــــد ه   کــــر د ی   نــا م  مــــــر د ا ن  خــــــد ا
هـــــر کــجـــا  ا ز  د ا نــــش  و  فـــکـــــر   ر ســـا
 
پـــو ر  مــیـــهــــن  را  تــو  د ا د ی   د ر س  د ا د
حــــب  مـیــهـــن  کــــر د ه ا ت  د ل  شــا د  شــا د
 
قــلـــب  مــلــــت   را  بـه  نــو ر  خــو یـــشـــتــــــن
کــــردی  رو شـــــن  هــمـچــو شــمــع  ا نـــجــمـــن
 
ســا لــهـــــا  بـا د ا  !  تـــر ا   فــــر  و  فـــــــر وغ
تـا  کــه  بـــخــشــــی بــــر  د ل   یــا را ن  نــبــــوغ
 
شـا د  ز ی !  ا ی  پـا ســــــد ا ر  عــــلــــم  و فــــن
شـــمــــع  مــحـــفــــل  بـا ش  د ر هــــر  ا نـجــمـــن
 
فــضــــل حــق  خــو ا هـــــد  ز فــضــــل  د ا د گــــر
تـا  کــه   بـا شـــــی  ســا لـهــــا   د لـــشــــا د  تــــر

 
 

استاد فضـل الحق فضل
هـرات ثـور سـا ل 1391 هــجــــری  شـمـســــی
 
ایـن پا رچـه  به مـنا سـبـت  سـا لـگـــره ُ تـو لــد  ا و ســتـا د غــلا م حـیـــد ر یـگـا نه شـا عــر  شـیـر یـن کلام و فـر  هـیـخـتـه ُ که عـمـر پر با رش را  در راه کسب عـلـم و دانش وتعـمـیــم معا رف صـرف نـمـود وبرای ملـت و مردمش کا رنـمـوده و درین عرصه خسـتـگی نا پذیر میکوشـد . بنا بران سالروز تولدش را فرخنده با د میگویم و برایشان  طول عـمـروصحمندی کامل را از بارگاه ایزد متعال تمنا دارم  .

 


از طرف: استاد غلام حیدر یگانه
برای استاد فضل
همیش، آسمان باد، استاد فضل
بلندای جان باد، استاد فضل
به طبع روان و خداداد، دیر
جوان و روان باد، استاد فضل
کلامش، پناه دل تنگ ماست
در امن و امان باد، استاد فضل
یکی سرور است و یکی دادگر
هم این و هم آن باد، استاد فضل
عزیز زمان است و بود و همیش
عـزیز زمـان باد، استاد فضل

صوفیه ـ 8/5/2012