آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

ای خـدای لامکان وی خالق حق الیقیـن

ای خـــدا ی لامـکا ن و ی خا لــق حـق ا لـیــقــیــن
بـحـر بـی پا یـا ن لـطـف و رحـمـتـه لـلـعــا لــمــیــن

رو بـه دربـا ر تـو داریـم چـشــم بـر ا بـر کــریـــم
ای عــزیــز کــُــٌل عــا لـــم کا ر ســا ز مـسـلـمـیــن 

خـود پـنـا ه بـی پـنــا هـا نـی خــداونـد ا ! بـه لـطــف 
سـرفـرا زم کــن به محـشـر در مـیـا ن مـوُ مـیـنـیـن

ســوز وعـشـق لایـز ا لـی را عـنـا یـت کــن به مــن
کـز فـیـوضـش و صــل گـردم بـرا ما م ا لـمـتـقــیـن

را د مــردان جـهـا ن از خـوف مـرگ آســوده ا نــد 
می ز نـنـد بـریا د او لــبـیـک هـــردم مخـلـصــیــن

کــشـور بی سـرپـنـاهــــم را پـنـاهـی ده به لـطـــف
از طـفـیـــل ا نـبــیـا و حــُب خـتــم ا لــمــرسـلـیـن

شــا م تـا ر ملــتـــم آ خـــر شــود روزی سـحـــر 
شــرمـسا ر و بی وقـا رنـد خا یـنـیــن و مـفـســد یـن 

مـی نـتـرســم ا ز نـکـیـر و مـنـکــر و تـنـگـیـی گــور
هــسـت با مـن حـُـب احـمــد مـونـس روح ا لا مـیــن

فـضـل ایـزد هــسـت یـا رم در هـمـه ا طـوا ر د هــر
نـیـسـت مـا را تـرس و بـیـمـی از زیـا ن مـغـرضــیــن

لــطــف آ ثـــم می کـشـد ما را به ســوی را ه حـق
در حــر یـم نـور و ر حـمـت آن شـفـیـع مـذ نـبـیــن

هــم به فـضــل بـیـکـرا نـت خود هــدایـت کــن مــرا 
تا نـویـســنـد نا مـه ا م نـیـکــو کــرام الـکا تـبـیــن

 

استاد فضل الحق فضـل
چـغـچـران دیار فـیـروز کــوه غــور اســـد سـا ل 1392 هجـری شـمـســی

ایـن پـا رچه به اسـتـقـبـال شعــر زیـبـا ومضمون آفرین شاعر والا مقام کشور جناب مولانا صاحب فـرخــاری زیر عـنـوان . میهنم فارغ شود روزی ز جنگ کـفر و دین *** رشک دوران بینمش حتمی به پهنای زمین…. ســروده شــده است .