آرشیف

2016-4-27

نظیر ظفر

ای خدا یــــــک رهبر هوشیار میخواهد وطن

ای خدا یــــــک رهبر هوشیار میخواهد وطن
مهربان و پر دل و غمـــــخوار میخواهد وطن

هر کی امد تا کنون پیشینه ای خصمانه داشت
نی دگــــــــــر قاتل نه چنگسالار میخواهد وطن

زاده گان مـــــــهد ما را غیرت اش باشد سلاح
کی تفنــــــــــگ و عسکر اغیار میخواهد وطن

چار ســــــــوی مرز ما گرگان نشسته در کمین
مــــــــحو جا سوسان هردربار   میخواهد وطن

ازســـــــکوت در پیش ظالم ظلم میگردد فزون
یــــــــک قــــــــیام مردمی بیدار میخواهد وطن

ع و غ هر گز ندارند شـــــــــــیوه ای مردانگی
 رهبر مــــــــردانه و   پــــر کار میخواهد وطن

اشـــــتی با قا تلان جــــــــورو جفا با ملت است
طا لبان را بر طــــــــــــــناب دار میخواهد وطن

از ملا های تبــــــــــــــــهکار ملت امد در ستوه
نی دگر تــــــــعویذ و نی طو مار میخواهد وطن