آرشیف

2014-12-11

الحاج عبدالطیف مقصودی

ای جوانان سموچک تا به سور

در سال 1365 بومهن کوچه کرم  اطلاع یافتم جوانان در شبها جهت شوخی و سرگرمی  می رقصند
 

ای جــوانــان سـمـوچـک تـا بــه ســـور
رحـمــت حـق بـر شـمـا غـیـر و حـضور
 
از یــرسـمــه تـا بــه سـنــگ مـیـــن آب
بــا صـحــت بـــاشـیــــد فـضـیــلـت مــآب
 
وقــت تـان خــوش، کارها هم روبه راه
بـر تـمـامـی تـــان مـیـّـسـر کــــار چــــاه
 
گــر چــه شـاق وسخـت، لـیـکـن پـولدار
کـس نـگـویــد هـلـه بـیـنــم کـن تــو کــار
 
نــی ز دســت کــارهــا عـــاطـــل شــویـد
یــا روان در ســوی هــر بـاطــل شـویــد
 
روز بـــایـــد کـــار کـــرد و شـــب دعـــا
نــی کـــه نـغـمــه بــاشــد و پــاکــوبـهــا
 
گاهـی دست و گـاهـی سر جنبـان کـنـیـد
وقــت خــود را ضــایــع شـیـطـان کـنـیـد
 
ای عــزیــــزان کــارهـــا دشـــوار شــد
حــــاکــــــم خــاک وطــــن کــفـــار شــد
 
جـــای آن بــاشــد کـه مایان روز وشب
دسـت بــــرداریـــــم  بـــــر درگــــاه رب
 
بـــر خــدای خــویـش اسـتـر جـا کـنـیـم
بـهــــر اسـتـقـــلال، اسـتـــدعـــا کـنـیـم
 
تــا کـــه رحـــم ایــــزدی آیــد بــه مـــا
روزنـــی از فــضــل بـگـشـایــد بـه مـا