آرشیف

2018-7-16

استاد فضل الحق فضل

ای جلال آباد زیـبا! و ای محـیط جان و دل

ای  جـــلال آباد  زیـبـــا  ! و ای محـیــط  جــا ن و  دل
گـنجـهــا  بنـهـفـته داری  د رنهـــا د  خــا ک  و گـــــِل
 
خــا ر چـشـــم  دشمـنـان  خا ک و مـیهــن  گـشـته ای
مـی بـری دل  را به حُـسـنــت هـمـچـو خوبان چـگـــل
 
ای بهـا رسـتان مـیهــن ! ای فـضـا ی شـور و شـوق
هـنـد و کـشـمیـر و خـتـن از حـسـن تو گشته  خـجـــل
 
یاد  بــا دا  !  روز گــار   صـلـــح  و  آرا مـــش  تــرا
کاتـش عـشـقـت  مـرا شــد در دل  و جـان  مـشـتـعـــل 
 
چارفـصـلـت  شـد  بـهــارا ن  همچو ادریـس از وفـاق
از خـد ا خواهـــم  که ما نـی درهمه عُـمـر مـسـتـقـــل
 
حُـسن  تو مـشهــور گـشـته  در همـه شـهـــر و دیـا ر
شهـــرونـدانـت  زهـــر قـــوم  و  قبـیــله    مشـتـمـــل 
 
یـاد  ایامــی  !  که  دادی  درس عـبـرت  بهـــر غـیــر
لشکـــر  فــرعــون  دوران  شـــد  زبون و مضمحــل
 
فــضـــل  یـزدان  باد ! یـاور  مـــر ترا  در هـــر زمان
بـر حـریـف  تـنگ  ظــرف  و دشـمــن  پیـمـان گـســل
 
از خــدا خواهــــم که باشــــی ســـر فـــرا زو کا مگـار!
دشـمـنـت  با دا !  هـمـیشـه  خـوار  و زار  و منـفـعـــل
 
 

اسـتاد فـضــل الـحـق  فــضـــــل
شهــــر جــــلال آباد جـوزای سال 1393 هـجـــری شـمســی