آرشیف

2014-12-12

غلام سرور حریق

ایکه هنوز واقفی فرصت وعقل وهوش را

ایکه هنوز واقفی فـــــرصت وعقل وهوش را
وقت ضرورت است هان گوش سخن نیوش را

برهمـــه ماجـــــرا ببند پنجـــــــــــــرهء خیالها
داربه رســــــــــــم بندگی چشم وزبان وگوشرا

گرهمه دورزند گی صـــــرف شدت توانگری
مردکــــــــرم نوازشــی درویش ژند پوش را

فکــــــر خیانــتی مکن تاکه نه برملا شوی
زانکــــــه خدای بنگرد حادثهء خموش را

زیـــــب دیگردهد اگر هرنفسی برآوری
شکر گزارحق شوی اینهمه خورد ونوش را

عــــــمرتمام خفـتــنت نیست صلاح بندگی
خیز ســـحر مهارکن خواب گران دوش را

خویش پرستــــی واگذار کبرفروشی ترک کن
ورنه به هیچ فرق نیست مشرک وبت فروش را

داربــــــــــــه روز انتقام کفش وکلاه خویشتن
صحبت ناکسان مجو فرق بکوب بوش را

گرنفســــــــت برآورد یکنفسی مراد خلق
خضر رهی سکندری قصهءداریوش را

گرچوحــــــریق نیستت شوروفغان ونالهء
عشق گزین وصبر کن بازببین خروش را