آرشیف

2014-12-20

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

این یک فاجعه خواهد بود.

خبرنگارروزنامۀ آلمان جدید بنام آدیلبرت رایف با روزنامه نگار بهمن نیرومند مصاحبۀ راراجع به خطریک جنگ تهاجمی علیه ایران وضرورت یک سیاست مطمئن شرق نزدیک انجام داده که اینک ترجمۀ متن دری ان ازلسان آلمانی حضورخوانندگان گرامی تقدیم میگردد . 
سوال : آقای نیرومند ، آیا ازآوان ریاست جمهوری احمدی نژاد کشورهای ایران ، اسرائیل واضلاع متحدۀ امریکا مقابل همدیگر دست به تهاجمات وتجاوزات لفظی نزدند واین تهاجمات درحال حاضرنهایت حادگردیده است . چرا ؟
جواب : رژیم کشورایران بنابرتصامیم واقدامات غلط جامعۀ غرب ، درمنطقه اهمیت زیادی راکسب نمود . ازطریق جنگهای براه انداخته شده مقابل کشورهای عراق وافغانستان توانست درهردوکشور تأثیرات ونفوذ زیادی رابدست آورد . ایران درمسیریک قدرت بزرگ منطقوی قدم برمیدارد . به هراندازه که ایران نیرومندترگردد بهمان پیمانه برای جامعۀ غرب مشکلترتمام میشود تاخواسته ها ومنافع شان رادرمنطقه برآورده سازند . همچنان باآغازجنبش های « بهارعربی » تغیرات درکشورهای عربی بمیان آمد که نی برای جامعۀ غرب ونی برای اسرائیلی ها مساعد تمام شد . کشوراسرائیل بعدازجنگ لیبنان بیشتردرحالت تجریدوانزوا قرارگرفت . سیاستیراکه حکومت اسرائیل درشرق نزدیک ومیانه به خصوص مقابل فلسطینی ها تعقیب مینماید به نفع این کشور نخواهدبود . برعکس برای اسرائیل ترس این نیز وجوددارد که بنابردلیل وقوع حادثات درجهان عرب وانتقادروزافزون دررابطه باسیاست استقراری مهاجرین آن ، ازحمایت وپشتیبانی جامعۀ غرب به این کشورکاسته شود . یهودیان کشور اضلاع متحدۀ امریکا نیزسیاست وروش بینیامین نیتانیاهو را موردانتقادقرارمیدهند . 
سوال : این ایران رامانع شده نمیتواند تابصورت آشکار آمادگی اش رابرای جنگ نظامی مقابل اسرائیل اعلام نماید . درینجا چه چیزی تل أبیب راتحریک نموده که سوگند فاجعۀ جنگی رایادمیکند ؟ 
جواب : حکومت اسرائیل فکرمیکند که وی مردم رابرای جنگ آماده میسازد . حس وحشت ونگرانی را دربین مردم تحریک مینماید . ونقش شیطانی ایران راروی دیوارمیکشد . زمانیکه سناریوی تهدید راطراحی مینماید امیدواربوده تابدینطریق حمایت وپشتیبانی بیشترجامعۀ غرب رابدست آورد . تحویلدهی قایق های بحری آلمانی برای اسرائیل موفقیت اینچنین ستیراتیژی رابرملا ساخته است . 
سوال: پیشبرد چنین سیاست اسرائیل شایددرخارج موفق باشد امادرداخل سیاست حکومت موردانتقادروزافزون قراردارد . 
جواب : درحقیقت امرسیاست داخلی حکومت اسرائیل دریک مضیقه قراردارد . مردم ازخودمیپرسندکه چراهمیشه درترس ووحشت زندگی نمایند . چراآنها بافلسطینی ها روابط ومناسبات خصمانه داشته باشند وچراآنها درمنطقه یک زندگی صلح آمیزراسپری نمی نمایند . کشوراسرائیل ازبدوی تأسیس آن درحالت جنگ بسرمیبرد . این برای مردمان این کشورغیرقابل تحمل است . سیاستیراکه نتانیاهودرپیش گرفته است ، نه تنها کشورهای همجوار ، بلکه مردم خویش رانیزمتضررمیسازد . کشوراسرائیل هرگز درتاریخ خویش خودرادریک چنین حالت انتقادی مانند امروزندیده است . این کشورتوسط کشورها ومردمانی احاطه گردیده که اسرائیل آنهارادشمن خویش تصورمیکند . 
سوال : شما رفتارتهران راچگونه ارزیابی مینمائید ؟ اظهارات سیاستمداران ایران به خصوص احمدی نژادراکه کاری راانجام نداده تاوضع بهبود یابد . 
جواب : رژیم تهران ازخصومت مقابل اسرائیل تضاد راتحریک ننموده ، بلکه میخواهد بدینوسیله طرفداران درجهان عرب بدست آورد . اگرامروزشما ازکشورهای عربی عبورنمائید درکلبه های مردمان فقیراین کشورها تصاویراحمدی نژادآویخته است . گرچه بسیاری ازوی نفرت دارند اماوی یگانه سیاستمداربوده که این شجاعت راداردتا سیاستهای کشورهای اسرائیل واضلاع متحدۀ امریکا را انتقادنموده وبه نفع مردمان فلسطین حرف میزند . ازطرف دیگررژیم تهران میخواهد ازوضع سیاسی کشورش انحراف نماید . نارضایتی ها درداخل کشورروزتاروز افزونتر میگردد . رژیم دچارمشکلات بزرگی بوده است تاازخوددرمقابل مردم دفاع نماید . فراروآواره گی ها دوام داشته ودشمنان خارجی رازشترجلوه میدهند که این روش معمول همۀ دیکتاتوران جهان است . 
سوال : این بدین معنی بوده میتواند که مردم ایران حکومت شانرادرصورت وقوع حملات کمک نمی نمایند ؟ 
جواب : تصویریکه ازجامعۀ ایران برای مردم غرب نشان داده میشود ، تحریف وتاحدی زیادی غلط است . مساوی قراردادن رژیم ومردم بمعنی سوق دادن براه غلط بوده ومردم راتوهین میکند زیرااکثریت مردم بارژیم موافق نیستند . تقریبآ اکثریت ایرانیان ایچنین جمهوریت اسلامی رانمی خواهند . ایران یک جامعۀ پرجنب وجوش ومتنوع است . تنها بدان فکرکنید که این کشورچقدرهنرمندان ، نویسندگان وفیلم سازان رابمیان آورده است . ایران جامعۀ عقب مانده نیست که مانند قرون وسطایی زندگی نماید . ایرانیان درمقابل غربی ها نگرش خصمانه ندارند وآنهاآزادی میخواهند واین راچندین بارنشان دادند . برای آخرین باردرسال ۲۰۰۹ میلادی به میلیون ها انسان بشمول زنان ایرانی روی جاده ها ظاهرگردیدند . ازمدت ۳۰ سال بدینسو آنها مبارزۀ اجتناب ناپذیرواعتماد به نفس فردی را براه انداخته اند . 
سوال : تحریمهای اقتصادی که بصورت دوامدارازطرف غربی ها علیه ایران تحمیل میگردد کدام تأثیرات راازخود بجا میگذارد ؟ 
جواب : این تحریمهامردم عوام رامتضررمیسازد . تازمانیکه ایران نفت دارد ، کشورهای غربی میتوانند به هراندازۀ که بخواهند تحریمهای اقتصادی راوضع مینمایند . رژیم ایران توسط درآمدیکه ازفروش نفت محصول میگردد زنده مانده است . منشی سازمان ملل متحد ، بانکی مون ، بدین اشاره نموده است که ازطریق تحریمها اقدامات وعملیات بشردوستانه بسیارزیادکاهش یافته است . 
سوال: شما خطر حملۀ تهران رابالای اسرائیل چطورتخمین مینمائید ؟ 
جواب : تهران چه نوع دلیل دارد تااسرائیل راموردحمله قراردهد ؟ اگررژیم ایران سلاح اتمی میداشت هیچ سبب وجودنمیداشت . بین کشورهای ایران واسرائیل هیچنوع مشاجرۀ مرزی وجودندارد . تهران میداند که باتمام نیرومیتواندحملات اسرائیل رابه عقب بزند . اسرائیل دارای ۲۵۰ کلاهک اتمی بوده وسازمان نظامی ناتو نیزبزودترین فرصت درکنارآن قرارمیگیرد . این یک حادثۀ انتحاری خواهدبود وتهران هرگزاین راجرئت نخواهدکرد . هیئت رهبری جمهوریت اسلامی جنایتکاربوده امادرواقعیت ا مراحمق نیستند . آنها خوب میدانند که منفعت آنها درکجا نهفته است . درغیرآن آنها نمیتوانستند قدرت شانرابرای مدت طولانی حفظ نمایند . 
سوال : هرگاه ایران تحت حملۀ نظامی اضلاع متحدۀ امریکا واسرائیل قرارگیرد چه رخ خواهد داد ؟ 
جواب : کشورایران ، عراق وافغانستان نیست . این مشکل بنظرمیرسد تابالای آن حمله صورت گیرد وایران دراین مورد آماده بوده تاازخوددفاع نماید . درصورت حملۀ نظامی بایدمردم ایران نیزمدنظرگرفته شود . کشور ایران ۸۰ میلیون نفوس دارد . صرف نظرازاین واقعیت که اکثرایرانیان ازسیستم سیاسی کشورشان رضایت ندارند اماآنهامیهن پرست بوده وزمانیکه کشورشان موردحمله قرارگیردازآن دفاع مینمایند . 
سوال : کشوراسرائیل بایک تخنیک عالی وپیشرفته مجهزاست . آیاکشورایران درصورت مقابله چانس خواهدداشت ؟ 
جواب : حزب الله درسرحد اسرائیل قراردارد . وی بطورآشکارابرازنموده تا اسرائیل رابا راکت موردحمله قرارخواهدداد . اسرائیل یک کشور بسیارکوچک است . زمانیکه دشمنان آنراموردحمله قراردهند ، بیشتردرمعرض خطرقرارمیگیرد . این حقیقت درجنگ لیبنان دیده شده میتواند . علیرغم قدرت نظامی قوی ، اسرائیل نیروهای نظامی خود رابصورت فوری ازلیبنان عقب کشید . درجنگ نامتقارن یک ارتش مدرن وخوب مجهز کمترآمادگی گرفته میتواند . اگرشما انکشافات رادرکشورافغانستان مشاهده کنید . درینجا طالبان یک گروه تروریست اسلامی وافراطی ازسالهای درازی بدینطرف درمقابل یک ابرقدرت نظامی جهان میجنگند وبعدازسپری شدن مدت یازده سال جنگ کشوراضلاع متحدۀ امریکا باآنهایک مرتبه حاضر به مذاکره میگردد تابدینوسیله درجریان یک ویادوسال تعدادی ازنیروهای شانرابصورت صلح آمیز ازافغانستان خارج ساخته بتوانند . رهبری ایران درجنگ متقارن نهایت نیرومند تربوده وبیشترازیک میلیون نیروی بسیج وآماده باش دارد . این نیروی بسیج ازنظرایدیالوژی شبه نظامیان آموزش دیده بوده که برای جنگ متقارن خوب آماده اند . اما این جنگ نه تنها بین ایران واسرائیل ویاایران واضلاع متحدۀ امریکا باقی خواهد ماند بلکه شعلۀ آتش آن به سراسرمناطق جهان انتشارخواهدیافت . درمرحلۀ اول اروپا رانیزباخود دراین همدردی خواهدکشانید . ازاینروباید حکومتهای اسرائیل واضلاع متحدۀ امریکا خوب تفکرعمیق نمایند که آیا میخواهند این خطررامتقبل شوند . 
سوال : اینچنین جنگ ، تروریزم اسلامگرا رادرکشورهای غربی تقویه نموده میتواند ؟ 
جواب : تروریزم اسلامگرا محصول سیاست اینچنین جنگ است . سازمان القاعده وطالبان ازطرف کشوراضلاع متحدۀ امریکا بمیان آورده شد . حکومت اضلاع متحدۀ امریکا ضمینۀ ورود صدها هزاراسلامگرایان راازتمامی کشورهای عربی به افغانستان مهیاساخت تادرمقابل اتحادشوروی جهادمقدس نمایند . تروریزم اسلامگرادرکشورافغانستان آغازیافت . بن لادین سالهای درازی همکارسازمان جاسوسی مخفی اضلاع متحدۀ امریکا بود . امروزمادرسراسرجهان اینچنین گروه های اسلامگرای تروریستی راداریم وهرگاه ایران مورد حمله قرارگیرد درینصورت این شبکۀ تروریستی بیشترانکشاف نموده وسراسراروپا واضلاع متحدۀ امریکا رافرامیگیرد . 
سوال : جنگ ایران نسبت به جنگ افغانستان وعراق برای اضلاع متحدۀ امریکا مصیبت بیشتری رابمیان خواهد آورد . آیا بطورکلی هنوزهم اضلاع متحدۀ امریکا درمنطقه نفوذ داشته خواهد بود ؟
جواب : بدون شک کشور اضلاع متحدۀ امریکا نفع خویش رادرمنطقه نسبت به امروز مشکلتر بدست خواهد آورد . درعراق به چشم سرمشاهده مینمائیم که روزمره چه نوع واقعات دلخراش ونابهنگامی رخ میدهد . درافغانستان طالبان بزودی دوباره به قدرت میرسند . درکشورایران هنوزازاین شرایط خرابتربمیان خواهد آمد . کشور اضلاع متحدۀ امریکا هرگز درتاریخ خویش درسراسرشرق نزدیک ومیانه به استثنأ اسرائیل مانند امروزمنفورنبود واکنون این نفرت بصورت تدریجی درقارۀ اروپا نیز گسترش مییابد زیرااروپاسیاست مشابه کشور اضلاع متحدۀ امریکا را درشرق نزدیک ومیانه تعقیب مینماید . 
سوال : حملۀ نظامی ازجانب اضلاع متحدۀ امریکا علیه ایران بصورت مشابه به زمان جنگ علیه عراق تبلیغ میگردد . رژیم ایران موردشک وتردید قرارمیگیرد که بصورت مخفی میخواهد سلاح اتمی راانکشاف دهد . 
جواب : برگشت دوباره به مشاجرۀ اتمی بازی دادن وگمراه ساختن مردم است . این مشاجرۀ اتمی رامیتوانستند درزمامداری محمد خاتمی حل سازند . محمد خاتمی خودآن دراین ارتباط پیشنهاد مذاکره نمود . زمانیکه تقاضاگردید که ایران باید هنگام مذاکره غنی سازی اورانیوم راتوقف بخشد . وی به این تقاضا جواب مثبت داده وقراردادمنع گسترش سلاحهای اتمی را نیز امضأ نمود . بدین ترتیب محققین وبازرسان امورانرژی اتمی میتوانند بدون اطلاع قبلی تحقیقات راانجام دهند . خود سازمان مخفی اضلاع متحدۀ امریکا اظهارمینماید که بصورت مطلق هیچنوع ثبوت وجودندارد که ایران بالای بمب اتمی کارمیکند . درحقیقت امردرینجا منافع اقتصادی وهمچنان نظامی وجیوستیراتیژیکی موردبحث است . 

مأخذ :

ADELBERT REIF, sprach mit, BAHMAN NIROMAND. (2012) : Es wäre eine Katastrophe . 67.Jahrgang/Nr.301 Berlinausgabe . ND-Zeitung . Donnerstag,27.Dezember 2012 . Seite 3 .

ش . انوری
۱۴/۴/۲۰۱۳