آرشیف

2016-4-9

دکتور محمد انور غوری

این کانکور و آن کانکور
پدیدۀ کانکور، از حدود پنجاه سال قبل تا حال ، در تعین سرنوشت تحصیلات عالی جوانان کشورما، مطرح بوده ، همه ساله، طبق معمول، نواقص و مشکلاتی کم یا زیاد در آن رسوخ داشته است. سالهای اخیر با افزایش تعداد موسسات تحصیلی ، تعداد دواوطلبان، انکشاف معارف ، پیشرفت مخابرات ، چالش های کانکور نیز افزایش یافته و این پدیده بحیث پروسۀ پرمصرف و آسیب پذیر مبدل شده است. با آنکه خصلت طبیعی جامعه و بالخصوص نسل جوان، عدالت پسند است ، مادامی که زمینۀ تقلب فراهم می گردد عدۀ فرصت طلب برای تخریب پروسه مانند کفتارهای لاشخور، کمین می گیرند و در نتیجه کانکورچند سال اخیر بیشترین آسیب را متحمل گردید . در اختلال این کار همه کسانی که با کانکور، متقابلاًمواجه هستند به نحوی مسئول می باشند. دوسال قبل ، دو نفر از استادان پوهنتون های مرکز که در کمیتۀ کانکورتوظیف بودند، شبانگاه بر صندوق اوراق دست بردند ، ورقه های جوابات فرزندان خویش را قلم زدند ، صبح بعد مستند و پشتاره به پشت دستگیر شدند، یک افتضاح کم نظیر . وزارت ، مراجع اکادمیک ، پولیس ، امنیت ملی ، سارنوالی و غیره همه خبر شدند ، تکان خوردند و هیچ کاری نکردند. ارجمندان همین دو نفر، به رشته های دلخواه کامیاب شدند در حالیکه همصنفی های لایقتر دورۀ مکتب آنها با حسرت و تنفر، زرد زرد میدیدند و درد درون می کشیدند،« هرچه از حد بگذرد رسوا شود». این فقط یک نمونه بود ، شیوه های شیطانی ، استفاده از مبایل توسط دلالان مسلکی و عناصری ازدور و بری کانکور و مانکور، عدم توجه ارگان های زیربط در همه ولایات، قلدری اشخاص زورگیر ، بر این وجیبۀ ملی، بحد اعلی، بیداد کردند که در اینجا مجال تفصیل نیست.
و اما، کانکور امسال(1395) شفافتر ، بهتر و عادلانه تر برگذار گردید، هرچند عادل مطلق خداوند است و کار انسان خالی از نواقص نمی باشد. نویسندۀ این سطور خیال می کنم این کانکور از بهترن کانکور های، پانزده سال اخیر است. جنبه های مثبت این موفقیت را به حساب چه کسی باید گذاشت ؟ عدالت پسندی نسل جوان ؟ همکاری و جدیت جامعه در مجموع؟ فناوری الکترونیکی بی سابقه ؟ توجه تحصیلات عالی ؟ دقت و تلاش رئیس کانکور آقای جاوید رسولی و تیم همکاران جوانش؟ سران حکومت وحدت ملی؟ بلی هریک از این مراجع در بهتر ساختن کانکور سعی کردند ، هرکس به قدر امکانات خویش. اگر من رئیس جمهور می بودم کابینه را از جوانانی انتخاب می کردم که کمتر ازچهل سال سن می داشتند ، زیرا نسل جوان پیشرو ، عدالت پسند ، اصلاح طلب، بلندهمت و مبتکر است.
هموطن عزیز ! اجرای معقول وجایب مشروع، دشوار و خرابکاری آنها بسیار آسان است . پروسه های انتخابات ، توزیع تذکره های الکترونیکی ، برگزیدن کادر های علمی ، استخدام ارگان های دولتی و بالآخره کانکور تحصیلات عالی ، همه پدیده های مشابه هستند، میتوانند شفافتر ، عادلانه تر و بهتر، بر گذار شوند ، اگر کسی بخواهد.
« هیچ راهی نیست کانرا نیست پایان الغیاث ».