آرشیف

2014-12-31

سمو نیار سید ولیشاه

این چه درد بود درجانم که درمانش نشد

این چه درد بود در جانم که درمــــانش نشد
این چه شور بود درسینه کــــــه پایانش نشد
بسکه درسودای او خو کرد این قلب حزین
دل زغم غم خــــــانه گشت هیچ اگاهش نشد
سر به صحرا میزنم دیوانه وار در عشق او
در بیــــــــا بان خار گشتم هیچ الطافش نشد
چشم من در انتظار دل زیــــــــــادش بیقرار
هم زبــــــــــــانم لحظه فارق زگفتارش نشد
بوی او اورد نسیم صبح دم انــــــــدر مشام
بـــــاغ بستان گشتم پـــیـــــــــدا پنهانش نشد
هم چو لاله در بیا بــــــــان داغ ها دارم بدل
هم چو فرهاد نــــــاله ها کردم تصلایش نشد
حوش ازسر صبر ازدل طاقت من طاق شد
هم چو شمع سو ختم به پایش هیچ پروایش نشد
اشک از چشمان من جاریست چون سیلاب خون
دل نشد بی غم زسودا اشک پـــــــــــایا نش نشد
هم چو بلبل از فـــــــــــراقش نــــــاله دارم درچمن
بــــــــــــــــاغ بستــــــــــــان گشتم پیدا پنهانش نشد 
صد جفا دیدم زه ان سر خیل خو بــــــــــان سا لها
این دل نـــــــــــــــــاشاد من فارغ زغوغایش نشد
ایخدا عــــــــــلوی زعشق ان نـــــــــگارمه روی
مبتلاا گردیده با صد درد درمانش نشد