آرشیف

2015-1-22

a.q.ghafory

این موضوع رانیز بخوانید

 
انتظارات
 
با انتظار داشتن از ایفای نقش های رسانه در زمینه همبستگی ملی روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه و به ویژه رسانه محلی نیز این موضوع را مطرح خواهند کرد که انتظار ما نیز از دولت و مردم  باید مطرح شود تا در یک تعامل سه جانبه این نقش را بهتر و بیشتر به ظهور برسانیم.
انتظار از دولت
1- ایجاد و تقویت وحدت، وفاق و تفاهم عمومی در صورتی میسر است که همه گروه های اجتماعی، امکان بیان عقاید را داشته باشند.
2.- تامین حداکثر آزادی های مشروع و قانونی برای فعالیت سالم رسانه ها و اعمال مجازات برای نقض کننده آن .
3- مرزهای محدودیت آزادی رسانه ها باید تا حد ممکن برای رسانه هامعلوم شود تا امکان هرگونه سوءاستفاده از میان برود.
 4- حمایت های دولت از رسانه هامستقل و غیردولتی به شکل تخفیف های مالی .
5- برگزاری دوره های آموزش روزنامه نگاری رایگان یا کم هزینه برای علاقمندان روزنامه نگاری .
6- توجه به مناسبت های مذهبی و فرهنگی اقوام و مذاهب کشور. این کار به صورت عرض تسلیتی، تبریکی، نوشتن سرمقاله یی یا گزارشی می تواند در رسانه ها محلی و سراسری مطرح شود.
7- اکثریت رسانه های محلی به صورت دوزبانه منتشر می شوند و گاهی نصف صفحات یک نشریه به زبان مادری اختصاص می یابد و تعداد کمی از مخاطبان به دلیل عدم آشنایی کامل به زبان نوشتاری مادری، آن صفحات را می خوانند، در نتیجه مطالعه نکردن این نصف صفحات نشریه در هر شماره توسط مخاطب، از نقش و کارکرد رسانه ها می کاهد پس لازم است دولت در زمینه آموزش زبان های مادری تلاش کند و همچنان که محققان نیز معتقدند باید در امر ارتباطات از کلیه زبان های رایج در کشورهای چندزبانه بهره جست. این امر سبب توسعه ارتباطات خواهد شد و ارتباط بین فرهنگ های مختلف را نیز امکان پذیر می سازد باوجودآنکه درولایت ما این گونه نشریه ها بسیارکم ویاهم وجو دندارد بازهم نیازبه آموختن زبان دوم هست.
 8- راهکارهای لازم جهت تشویق مردم برای مطالعه رسانه ها به ویژه محلی در نظر گرفته شود.
9- در برنامه های توسعه کشور برای رسانه ها نقشی برابر با دیگر بخش های ا رتباطات در نظر گرفته شود.
 
 انتظار از رسانه ها
رسانه هاباید حرکت خود را در چارچوب اهداف و سیاست های توسعه همه جانبه ملی سامان دهند. بدیهی است این حرکت به معنای اعمال یا تحمیل یک نوع تفکر، نگرش و رفتار رسانه ای یا یک نوع رژیم گفتاری و نوشتاری نیست.
موسسان یک نشریه پیش از انتشار با مشاوران رسانه ای مشورت و با آگاهی کافی اقدام به انتشار نشریه کنند.
 از سطح به عمق آمدن در شیوه نوشتن خبرها و گزارش ها ضرورتی است که باید روزنامه نگاران به آن توجه داشته باشند. گاهی نگاه های سطحی، باعث برخوردها و تضاد شده است.
بحث و گفت وگو در مورد موضوعاتی که گاه  در ولایات رخدادهایی بین طرفداران مذاهب و اقوام پیش می آورد در رسانه ها به صورت میزگردهای کارشناسی مطرح شود. با توجه به اینکه یکی از کارکردهای خبری رسانه، شناخت محیط است و سپس انتقال ارزش ها برای یکپارچگی ملی و بعضی از رسانه های محلی به صورت زون (منطقه یی) منتشر می شوند لازم است این رسانه ها به اتفاقات ولایات همجوار بیشتر از آنچه اکنون هست توجه کنند تا ظرفیت های تقویت وحدت ملی مشخص و از آنها بهره گرفته شود.
 
انتظارها از مردم
خرید و مطالعه نشریات محلی، در ارتباط بودن با آنها از طریق نوشتن نامه، تماس تلفنی، پیشنهاد دادن و نوشتن مطلب، تا این امکان بیشتر فراهم شود که مطبوعات به عنوان یکی از گذرگاه ها و عوامل توسعه مورد اعتماد واقع شوند و در ایجاد اتحاد ملی، نقش تاثیرگذاری داشته باشند. قطعاً انجام و ایفای نقش های مطرح شده در این نوشتار برای مطبوعات محلی- که به اعتقاد محققان و مدرسان روزنامه نگاری، آینده روزنامه نگاری در اختیار این مطبوعات است- دور از انتظار نیست.
 
نتیجه گیری
موارد یادشده درقسمت انتظارات ازدولت باوجود نیازهای یادشده رسانه ها ازدولت، اما دولت ودولت  مردان  فقط خواهان انتشاروپخش تصاویرشان ویاهم یک تبلیغ که به نفع شان باشد ازرسانه ها هستند امااگراین آرزوی شان برآورده نشد بازبه بهانه های گوناگون به دست اندرکاران رسانه ها برچسپ های زده میشود.
وازسوی دیگرهمراه باخبرنگاران هیچ گونه ارتباط وجود ندارد با وجودنبود ارتباط موانع های جدی فزیکی ولفظی نیزسری راه این گروه است .
به همین گونه رسانه ها وخبرنگاران هم بگونه های متفاوت به چالش های مواجه هستند که عمده ترین آن عدم هم آهنگی مسؤلین باآنهامیباشد، وازسوی دیگررسانه باهمه تلاشهای جهت رساندن واقعیت برای مردم وایجاد وحدت ملی درجامعه نیازبه هم کاری های مردم نیزدارند که متاسفانه بدون ازتحقیردیگرچیزی به استقبال آنها برنخواسته است.
پس بدون دادن اطلاعات وآگاه ساختن خبرنگاران ازسوی منابع خبری خبرنگارچگونه میتواند یک موضوع را انعکاس دهدوازآن آگاه شود؟ ودرارتباط به گفته های آقای وکیل باید بگویم که تمام جلسات که درموارد یادشده گرفته شده بود دوخبرنگاری غیردولتی را ازبرگزاری آنها آگاهی دادید که درآن حضورنیافته باشد ؟ درغیرآن مشکل ازطرف منابع خبری است که هم آهنگی باخبرنگاران وارزش به آنها قائل نمیشوند.