آرشیف

2015-7-27

afrotan3141

این قافله تا به حشر لنگ است !

آن روزی که حضرت محمد اشرف غنی دامت برکاته !! در باب صلح در افغانستان به استخاره متوصل شد و به یک کشف جدیدی رسید و در کنار خرقه مبارکه  با صدای خشونت آلود داعشی گفت :

ادامه مطلب اینجا