آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

این روزها که غزه در آتش می سوزد باز…

سفاک کلان چی میگوید؟؟؟؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز!سفاک کلان(بارک اوباما) آهسته آهسته حجاب را از روی این حقوق بشر مزور شده خود برطرف میکند؛ ولی ما بیدار نیستم تا ازعملکرد آن استفهام کنیم!همانطوریکه درمتون ما، «مسلمان برادر مسلمان» گفته شده است.بدون شک همه ما شریک درد واندوه خانواده های برادران مجاهد فلسطینی خود درآن دیارهستیم.وهمه گان واقفیم که در این حملات آخر درحدود 1500 صد تن از برادران فلسطینی ما دربرابر این رژیم سفاک صهیونیستی جانهای شرین خود را به دفاع از وطن ونوامیس ملی که وجیبه دینی هرمسلمان است،از دست داده وراهی عالم جاویدانی شدند ودرحدود 7000 تن جراحت برداشته اند،که درمقابل،از این ملحدین ومستکبرین اسراییل وفرزندان مکار تاریخ (اوباما) درحدود 63 تن مردار وراهی گودالهای لهیب جهنم شده است…که رقم تلفات این حیوانات وحشی نسبت به شهادت برادران فلسطینی خیلی ناچیز اند. دراین مبارزه حق وباطل، قتل هر ملحد اسراییلی برابر به 24 تن از برادران فلسطینی معامله شده است.که عملکرد صاحبان حقوق بشرغرب برهمگان مشهود است وتا امروز حامیان این حقوق بشر مزورشده ودروغین این سفاک کلان وپیروان آن هرگز صدای خودرا به خاطر شهادت عزیزان فلسطنیی که بشر واقعی همانااند،بلند نکرده اند؛ بشر که بادستان خالی دربرابر صاحبان غول پیکر زمان، شیاطین وملاعین تاریخ با یک روحیه سلحشوری وقهرمانی درورطه مکاوحت بدون حراس می رزمند وبه این آرمان که حق را برباطل پیروزسازند،(زهی به این شهامت وقهرمانی،سرفراز باد هم کیش وهم آیینم درسرزمین مردخیزفلسطین ).، تا دیروز فریاد تطبیق حقوق بشر برآسمانها طنین اندازه شده بود،اما امروز این ددمنشان بی خرد هرگز صدای خودرا برای تحقق دموکراسی وحقوق بشر فریبنده خود به دفاع از مردم مظلوم فلسطین بلند نمی کنند؛که مردم فلسطین هم بعنوان انسان حق دارند آزاد زنده گی کنند وآزاد باشند. اما دراین اواخر که یک ملحد اسراییلی بدست مجاهدین فلسطین در بارکه غزه اسیر شده است،خرکلان ضرب العجل تعین کرده است که بدون قید وشرط گروه حماس فرزند ملحدم را رهاکنند،خیلی جای شرم است به این خرسیاه، اخلاق سیاسی خو نداشت،شرم سیاسی هم ازوی پرید؛ که همه روزه داد از حقوق بشر می زند وخود را بهترین حامیان حقوق بشر خطاب میکنند وبرای فریب ملتهای مسلمان بطور روز افزون نماینده گی های خودرا درسرزمین های اسلامی تکوین وگشایش می بخشند که ماموریتشان هم جز خانه جنگی وایجاد نفاق درخانواده ها، دیگر چیزی نیست واز این رهگذر نقشه های شوم وپلید خودرا درجهت فتورسازی باور ما نسبت به اعتقادات وجهاد،عملی می کنند .اکنون کسی نیست که بگویید 1500 صد تن فلسطینی انسان نبود!،آیا آنها از منظر انسان بودنشان حق وحقوق نداشتند؟ ای برادر مسلمانم متوجه باش! اگر حقوق بشر که آنها میخواهند برما تحمیل کنند همین باشد که درحق برادران فلسطینی ما روا میدارند؛ پس تا چی وقت دربرابر آنها خمود وجمود باشیم واجازه دهیم که درهرخانه مسلمان ما خانه جنگی ونفاق را پرا گنند…
اما چیزی که در این نبشته مرا خیلی متحیر میسازد اینست که« اربابان قدرت درکشورهای به اصطلاح اسلامی وعربی تماشاگر این جنایتند.شیوخ زنگی عرب با واریزه کردن ملیونها دالر به جیب تروریستان ،جغرافیای افغانستان را از 30 سال بدینسو نقطه عطف جهاد ومبارزه علیه کفار قلمداد میکنند؛اما امروز دربرابر وحشت وقتل جنایت رژیم جعلی اسرایل درغزه سکوت اختیارکرده اند».سالها ومدتهاست که از شهادت مردم مظلوم فلسطین میگذرد،اما ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی تازه بایک ایمان ضعیف جنگ دربارکه غزه را "کشتار دست جمعی" خوانده از محکوم کردن مستقیم این عمل غیرانسانی اسراییل جهنمی خود داری میکند، آنچه را که وظیفه ایمانی ووجدانی اش دربرابر دشمنان واقعی که خدا وقرآن آنرا دشمن خطاب کرده حرف به گفتن را؛گفته نمی تواند.ولی مبارزه درافغانستان را جهاد می خوانند…این عمل ضعیف ما مسلمانان ،حتا اسلامیت مارا ذیل سوال برده است.انگار که ما از اعقاب مسلمانان صدراسلام نبوده ایم که 300 صد تن دربرابر چندین صد نفر می رزمیدند تا درفش اسلامی را به اهتزاز دربیاورند آنجا مبارزه تنها بخاطر اسلام آیین مشترک من وتو بود وبس.اما؛ امروز ما آنقدر فاتروضعیف هستیم که چی جای که درمیدان عمل با پشتبانی از زن وفرزند معصوم فلسطینی قد علم کنم، به سخن هم اعمال این فرزندان بوزینه صفت را تلویم وتقبیح کرده نمی توانیم.این هم غیرت شیوخ زنگی عرب وچهارتای دیگر به قول شاعر که میگوید:

هرکس به طریــــق دل ما می شــــکند
بیگانه جدا ودوست جدا مــــی شـــکند

بیگانه اگر می شـــکند عیب نیـــــست
از دوست به پرسید که چرا می شکند.

با احترام عصمت الله "راغب"