آرشیف

2015-2-7

گیتا یگانه

این تصاویر را تقدیم مردم غور مـــــــــی نمایم

این تصاویر را تقدیم مردم غور می نمایم

 

این تصاویر را تقدیم مردم غور می نمایم

 

این تصاویر را تقدیم مردم غور می نمایم

 

این تصاویر را تقدیم مردم غور می نمایم

 

این تصاویر را تقدیم مردم غور می نمایم