آرشیف

2019-4-10

این تازه ترین شعر که از من به هوا رفت

این تازه ترین شعر که از من به هوا رفت 
آهی جگری بود که بر باد فنا رفت 

دیوانه ترین شعر که تا حال سرودم 
آواره ترین نغمه که در گوش خدا رفت 

با مصرع و بیت و غزل و سازو دو بیتی 
بیداد من از هجر تو آخر به کجا رفت 

از عرش ندا آمد و از قصه خبر شد 
آیا به کر گوش تو یک لحظه صدا رفت ؟ 

زین عمر که در پای محبت به سر آمد 
نیمش هدر غصه و نیمش به دعا رفت 

وز بسکه ز چشمان تو مشغول دعایم 
امروز نماز سحری ام به قضا رفت 

چیزی نشود حاصل ازین دشت و بیابان
هر داغ شقایق که به دنبال دوا رفت

شعر : نصرت بامیانی