آرشیف

2019-8-13

نظیر ظفر

اینجا عید نیست

تا که کشتار است اینجا عید نیست
تا که اشرار است اینجا عید نیست

عیــــــــــد باشد شاد مانی بی ملال
غصه بسیار است اینجا عید نیست

ضـــجه های هر مصیبت دار شهر
از دل زار اســـت اینجا عید نیست

صـــــلح و آشتـــــی با گروه قا تلان
شــرم رخسار است اینجا عید نیست

عـــــــــــید باشد در فضای امن جان
جنگ وپیکار است اینجا عید نیست

ورجینیا – امریکا 19/7/7
نوشته نذیر ظفر