آرشیف

2015-1-29

کاکا مراد

ایمل فیضی سخن گوی اس یــــــــــــا سخن شوی؟

 
ایمل فیضی سخن گوی اس یا سخن شوی؟

مردم سخنگوی میگره که خودش گنگه باشه، یا گپ زده نتانه مگم کرزی کاکایم خو نام خدا زبانش خوب تیز برنده اس. همی سوال مغذ کاکا مراد بیچاره را خراب کده که کاکایم کرزی با ای که خودش نطاقی وسخنرانی کده می تانه مگم چرا یک آدمک عاجز و بیچاره یی که هنوز به گپ زدن آشنانیس وظیفه سخنگوی ره داده؟
والله بیخي کله مه از کار می مانه یگان دفه،اول خو قواره ایمل جان سخن گوی برمه خیلی خیلی جالب اس،دوم د تلویزیون که یگان دفه سخن میگه باز دگه بیخی دیوانه میشم، کل گپاره از روی کاغذ میخانه، باز کاشکی درست بخانه زبانکش دیک جمله50جای بند میشه عرق از روی مبارکش روان میشه،چشک لق لق گو دز ها واری می برایه.
اینه اگه تما مشکل اغای سخن گو ره نوشته کنم از چندین ورقه زیات میشه،امانی اول کسی که ای طوطی گک ماده ره به ارگ آورده اوره یک چند نصیحت میکنم باز میایم سر اصل مطلب.
کاکا مراد آدم دل شکسته وبیچاره اس مگر تصمیم نداره که ناق طرف کسی انگشت انتقاد بلند کنه، اما یگان دفه از ناچاری مجبورمیشه تا یگان تاره زشت بگویه، و اوره متوجه مشکلش بسازه.